CODUL DE PRACTICĂ ÎN COMUNICAREA COMERCIALĂ

Consiliul Roman pentru Publicitate (RAC) a aprobat ultima versiune a Codului de Practică în Comunicarea Comercială în cadrul Adunării Generale din 16 aprilie 2021.

Modificarile aduse vizează:
- extinderea sau modificarea prevederilor privind principiile de bază în comunicare, definițiile, protecția minorilor, noile tehnici de comunicare, comunicările digitale, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine situației actuale din România;
- modificarea prevederilor referitoare la procedura de organizare și desfășurare a Comitetelor Etice, pentru o soluționare cât mai eficientă a cazurilor.

Codul de practică în Comunicarea Comercială (numit în continuare "Cod/ul") elaborat de Consiliul Român pentru Publicitate, reprezintă un set de reguli etice ce trebuie respectate de toți cei implicați în domeniul publicității și în orice formă de comunicare comercială, pentru a asigura o comunicare corectă, cinstită și decentă în respectul legii și al principiilor de practică în publicitate și comunicare comercială formulate de Camera Internațională de Comert (“ICC”), recunoscute la nivel internațional atât în formă, cât și în conținut.

Consiliul Român pentru Publicitate/Romanian Advertising Council (RAC) este un organism de autoreglementare în domeniul comunicării comerciale, constituit cu scopul autoreglementării și dezvoltării activității publicitare în România, care sa asigure o concurență loială, protecția consumatorilor și interesul public general impotriva eventualelor consecințe negative ale publicității, în spiritul articolului 21 din Legea nr 148/2000 privind publicitatea.

Membrii RAC recunosc Codul, înțelegând prin aceasta să respecte normele etice de autoreglementare impuse prin Cod și să nu accepte nicio comunicare comercială care încalcă prevederile  acestuia; în același timp, sunt de acord să oprească sau să modifice o comunicare comercială în situația în care Comitetul Etic decide că acea comunicare încalcă regulile Codului.

Membrii RAC vor face tot posibilul pentru a-i determina și pe ceilalți subiecți care acționează în domeniul comunicării comerciale din România să respecte obiectivele și prevederile specifice ale Codului. Își vor informa partenerii de afaceri care activează în domeniul comunicării comerciale în România sau în orice altă țară cu privire la prevederile Codului și vor urmări ca orice formă de comunicare elaborată de aceștia să respecte prevederile Codului. 

În sensul prezentului Cod se aplică următoarele DEFINIȚII:

AGENȚIE DE PUBLICITATE: persoană juridică ce oferă servicii în diferite aspecte ale comunicării comerciale (creație, planificare/achiziție media, cercetare, consultanță etc.).

ANUNȚĂTOR: persoană fizică sau juridică ce își promovează direct sau indirect produse, servicii, drepturi, obligații, firme, mărci, embleme ori altele asemenea.

COMITET ETIC: structură organizatorică funcționând în interiorul RAC, având ca atribuții evaluarea conformității comunicărilor comerciale cu prevederile Codului.

COMITET TEHNIC: structură organizatorică funcționând în interiorul RAC, având ca atribuții revizuirea periodică a prezentul Cod, precum și redactarea de noi recomandări/ regulamente, ȋn conformitate cu prezentul Cod. Comitetul Tehnic se reunește ori de cate ori este necesar, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță.

COMUNICARE COMERCIALĂ (denumită în continuare și ”Comunicare”): publicitatea sau altă modalitate de transmitere de informații utilizată de anunțător cu scopul de a informa sau a influența comportamentul consumatorului, indiferent de mediul de difuzare și tehnicile de promovare folosite, inclusiv promoțiile, sponsorizările, vânzările directe și prezentarea la punctul de desfacere.

COMUNICAREA CU CARACTER SOCIAL: mesajul menit să enunțe valori morale și sociale, să comunice atitudini responsabile în raport cu normele sociale general acceptate, să îndemne cetățenii la acțiuni cu impact în comunitate prin inițiative destinate să trezească interesul și conștiința publicului, să solicite, direct sau indirect, o contribuție voluntară în bani, bunuri sau servicii de orice fel.

COMUNICAREA DESTINATĂ COPIILOR:  comunicarea va fi considerate ca fiind destinată copiilor prin raportarea la temă, imagini și limbaj utilizat.

CONFLICT DE INTERESE: situație în care o persoană din componența Comitetului Etic reprezintă entități care fabrică, distribuie și/sau reprezintă produse din categorii identice sau similare celor ce fac obiectul sesizării sau are un interes de natură patrimonială ori care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin.

CONSUMATOR: orice persoană fizică sau juridică ce este expusă la Comunicare Comercială.

CONSUMATOR MEDIU: consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent și precaut, ținând seama de factorii sociali, culturali și lingvistici.

COPII: în sensul prezentului Cod, orice persoană în vârstă de până la 12 ani.

COPY ADVICE:  opinia consultativă și confidențială emisa de RAC, la solicitarea unei părți interesate, înaintea difuzării publice a unei comunicări, opinie care confirmă sau infirmă faptul că acea comunicare este în acord cu prevederile și spiritul Codului, și, după caz, recomandă revizuirea.

DISPOZITIV MEDICAL:  înseamnă orice instrument, aparat, echipament, software, material sau alt articol, utilizate separat sau în combinaţie, inclusiv software-ul destinat de către producătorul acestuia a fi utilizat în mod specific pentru diagnosticare şi/sau în scop terapeutic şi necesar funcţionării corespunzătoare a dispozitivului medical, destinat de către producător a fi folosit pentru om în scop de:

a) diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, tratament sau ameliorare a unei afecţiuni;

b) diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei leziuni sau a unui handicap;

c) investigare, înlocuire sau modificare a anatomiei sau a unui proces fiziologic;

d) control al concepţiei,

şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea principală pentru care a fost destinat în organismul uman sau asupra acestuia prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui funcţionare poate fi asistată prin astfel de mijloace.

INFLUENCER (de ex. blogger/vlogger/inițiator de recomandări):  persoană care  face public punctul său de vedere și/sau  sfatul asupra unor produse și/sau servicii ale unui anunțător în temeiul unui raport contractual, într-o manieră și cu un stil care îi sunt proprii. Un influencer poate interveni intr-un context editorial sau în colaborare cu un brand în scopul de a publica un conținut comecial specific.

JOC DE NOROC: înseamnă acea activitate care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

Sunt incluse în această categorie și acele activități în care beneficiarii premiilor sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

MASS - MEDIA: totalitatea mijloacelor de comunicare în masă a informațiilor.

MEDIA DIGITALE:   orice canal de comunicare electronic, printre care: email, banner, display-ads, text-ads, inserturi plătite, virale generate de anuntator, publicitate în cadrul jocurilor și televiziunii online, MMS/SMS, aplicații mobile, suporturi digitale, digital outdoor/indoor, pagini web, rețele de socializare, platforme de sharing care conțin afirmații sau enunțuri cu scop publicitar (implicite, directe, scrise, spuse, vizuale).

OFERTĂ SPECIALĂ: orice tip de vânzare cu preț redus, vânzări promoționale, loterii publicitare, vânzare cu premii sau alte forme de vânzare în condiții și termeni diferiți de o vânzare normală, a căror valabilitate este limitată.

OPERATOR:  persoană fizică sau juridică, alta decât anunțătorul, care oferă un serviciu de marketing direct pentru sau în numele anunțătorului.

PRODUS: orice se constituie în subiect al comunicării, de obicei bunuri sau servicii, dar nu limitat la acestea.

PRODUS COSMETIC: Orice substanță sau amestec destinat punerii în contact cu părțile externe ale corpului uman (epiderma, sistemul pilos, unghiile, buzele și organele genitale externe) sau cu dinții și mucoasele cavității orale, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăța, de a le parfuma, de a le schimba aspectul, de a le proteja, de a le menține în condiții bune sau de a corecta mirosuri ale corpului (Articolul 2 din Regulamentul privind Cosmeticele aplicabil la nivelul Uniunii Europene).

PUBLICITATE MASCATĂ: reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităților unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate și poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenționate mai ales atunci cand se fac în schimbul unei plăți sau al unei contraprestații.

PUBLICITATE NATIVĂ: este acea formă de publicitate realizată în baza unei contrapresații și caracterizată prin faptul că anunțurile publicitare apar ca făcând parte din conținutul editorial obișnuit al canalului de comunicare, inclusiv rețele sociale (social media) și se integrează organic în formatul uzual al acestor canale.

PUBLICITATE SUBLIMINALĂ: orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi percepuţi în mod conştient, dar care pot influenţa comportamentul economic al unei persoane.

SECRETARIAT:  personal angajat al RAC, cu responsabilități în implementarea Codului.

SESIZARE: document formal scris, plângere sau solicitare care se referă la orice formă de comunicare.

STARE DE CONCURENȚĂ: situație în care un membru RAC are in portofoliul national sau european o categorie de produse similară sau substituibilă celei vizate de sesizare; are în portofoliu național sau european produse din aceeași categorie ca una dintre cele două părți implicate într-un caz; are în portofoliul național sau european un produs sau o categorie de produse cu potențial de substituție cu unul dintre produsele deținute la nivel național sau european de una dintre părți; are o relație contractuală activă cu una dintre cele două părți implicate în caz. Fac excepție reprezentanții membrilor din media în cazul contractelor incheiate pentru difuzarea de publicitate.

SUGARI:  în sesnsul prezentului cod, orice copil sub 12 luni.

SUPLIMENT ALIMENTAR: produsele alimentare al căror scop este să completeze dieta normală și care sunt surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic, separat sau în combinație, comercializate sub formă de doză, cum ar fi: capsule, pastile, tablete, pilule și alte forme similare, pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător și alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantități mici, măsurabile.

TESTIMONIALE: mărturii directe sau referiri la experiențele proprii ale unor persoane în urma utilizării produsului, folosite în scopul promovării acestuia.

VÂNZAREA LA DISTANȚĂ: orice contract încheiat între furnizor şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a furnizorului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

REGULI GENERALE

a)      Aplicabilitatea Codului

(1) Prezentul Cod se va aplica:

• comunicărilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema și video;

• comunicărilor realizate prin materiale tipărite de tip ziare, reviste, broșuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau altele asemenea, precum și comunicatelor de presă care conțin comunicări comerciale ;

• comunicărilor realizate prin alte medii afișate în public, incluzând imaginile în mișcare;

• comunicărilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum și altor materiale promoționale;

• comunicărilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare și transmitere a informației, incluzând telefonia fixă și mobilă;

• comunicărilor online;

• comunicărilor cu caracter social;

• oricărei alte forme de comunicare comercială.

(2) Prezentul Cod nu se va aplica:

• comunicărilor referitoare la produse medicale și tratamente atunci când acestea sunt destinate profesioniștilor (medici, veterinari etc);

• conținutului editorial;

• comunicărilor efectuate de către organele publice ale Statului;

• operelor de artă expuse în cadru public sau privat;

• comunicărilor cu caracter politic, așa cum acestea sunt referite la Articolul 17 din Cod.

b)     Scopul Codului

Obiectivele principale ale Codului sunt:

• protejarea intereselor consumatorului;

• protejarea interesului public general împotriva eventualelor consecințe negative ale comunicării;

• asigurarea cadrului necesar unei concurențe loiale pe piață.

Regulile Codului constituie baza autoreglementării în comunicare.

c)      Subiecții comunicării

Subiecții acestui Cod sunt anuțătorii, agențiile de publicitate și entitățile mass-media.

Subiecții comunicării trebuie să respecte legislația în vigoare în materie de comunicare, precum și prevederile prezentului Cod.

d)     Obligațiile membrilor

Membrii RAC acceptă Codul în integralitatea sa, acționează în conformitate cu prevederile și spiritul acestuia, îl respectă și sunt în totalitate responsabili pentru acțiunile lor, potrivit prevederilor Codului.

Asociațiile membre RAC se angajează să promoveze Codul în rândul propriilor membri și să recomande acestora să acționeze în conformitate cu Codul.

e)      Clauza de acceptare

Dacă sponsorii și/sau beneficiarii unei sponsorizări comerciale sunt membri RAC, responsabilitatea respectării Codului revine atât sponsorului, cât și beneficiarului.

f)       Criterii de interpretare

În interpretarea Codului se vor aplica următoarele criterii:

· Codul RAC se interpretează atât în litera, cât și în spiritul său;

· Codul RAC se interpretează luând în considerare comunicarea comercială în întregul său, inclusiv textele și cifrele scrise sau rostite, aparițiile vizuale, muzica și efectele de sunet, notele de subsol;

· Codul RAC se interpretează luând în considerare impactul comunicării comerciale asupra unui consumator mediu, ce are cunoștințele, experiența și abilitățile consumatorului tipic căruia ii este adresată respectiva comunicare comercială;

·  interpretarea RAC asupra Codului este finală;

· Codul este indivizibil, interpretarea sa făcându-se luând în considerare tot conținutul Codului; nicio corespondență scrisă sau verbală a membrilor sau non-membrilor cu RAC nu va putea fi interpretată drept asistență juridică sau ține locul acesteia;

· Codul nu va fi interpretat sau folosit într-un mod în care să se aducă atingere dreptului la libera exprimare;

· un mesaj care este acceptabil pentru un anumit mijloc de informare sau pentru un anumit produs nu este, în mod obligatoriu, general acceptabil, având în vedere caracteristicile diferitelor mijloace de promovare a comunicării și marea varietate de produse.

Art.1 - Principii de bază în comunicare

1.1 - Comunicarea trebuie să fie onestă, adevarată, clara și decentă.  Comunicarea trebuie să evite orice element care ar fi în masură să diminueze încrederea consumatorilor în comunicare în general.

1.2 - Comunicarea trebuie să nu exploateze credulitatea, lipsa de experiență sau lipsa de cunoștințe a consumatorilor.

1.3 - Comunicarea trebuie să evite orice afirmație sau reprezentare care ar putea înșela consumatorii, inclusiv prin omisiune, sugerare, ambiguitate ori exagerare, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește:

a) caracteristicile sau efectele unui produs, cum ar fi: natura sa, compoziția, metoda și data fabricației, modul de execuție, domeniul de utilizare, eficiența și performanța, cantitatea, originea geografică sau comercială, disponibilitatea, destinația, parametrii tehnico-funcționali, rezultatele așteptate ca urmare a utilizării acestuia ori rezultatele și caracteristicile esențiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra sa, dacă produsul corespunde scopului său etc;

b) valoarea produsului și prețul plătit de consumator, precum și modalitatea de calcul al prețului;

c) termenii și condițiile de livrare, schimbare, returnare, reparație și întreținere ale produsului;

d) condițiile de garanție;

e) identitatea anunțătorului;

f) drepturile de proprietate industrială și intelectuală, cum ar fi: patente, mărci înregistrate, desene și modele, denumiri comerciale etc;

g) conformitatea cu standardele;

h) aspecte sau beneficii legate de mediu ale produsului sau în ceea ce privește acțiunile intreprinse de anunțător în favoarea mediului;

i) recunoașterea sau aprobarea oficială, recompensele precum medalii, premii și diplome;

j) contribuția în susținerea unei acțiuni caritabile, sociale, culturale etc.

1.4 - Designul și prezentarea comunicării trebuie să permită acesteia să fie ușor de perceput vizual și auditiv de către consumator. Când sunt folosite note de subsol, acestea trebuie să aibă o mărime suficientă, adaptată la suportul media, să fie ușor lizibile și să aibă o durată care permite citirea.

1.5 - Comunicarea trebuie să evite orice mesaj, imagine, demonstație, modele comportamentale care pot fi considerate indecente, imorale, vulgare sau respingătoare din punct de vedere al bunului-simț și al sensibilității consumatorului mediu.

1.6 - Comunicarea trebuie să nu fie mascată sau subliminală.

1.7 - Comunicarea trebuie să nu sugereze sau să nu instige consumatorul la renunțarea la alte produse similare ori asemănătoare.

1.8 - Comunicarea trebuie să fie responsabilă și să nu sugereze renunțarea la produse și activități care fac parte dintr-un stil de viață sănătos.

1.9 - Mesajele publicitare trebuie să fie concepute și prezentate astfel încât să poată fi recunoscute ca atare.

 

Art.2 - Terminologie, citate, teste tehnice si stiintifice, date statistice

Comunicarea trebuie:

a) să folosească termenii, citatele și referirile la testele tehnice și științifice, precum și la studiile calitative și/sau cantitative într-o manieră corespunzatoare și corectă, care să poată fi demonstrată și substanțiată pe toată perioada comunicării;

b) să prezinte datele statistice și sursa acestora fără a exagera validitatea afirmațiilor privind produsul;

c) să folosească vocabularul și terminologia științifică în așa fel încât să nu sugereze în mod fals că afirmația privind produsul are susținere științifică.

 

Art.3 -Testimoniale

3.1 - Comunicarea trebuie să nu conțină sau să se refere la testimoniale, recunoașteri sau afirmații de susținere, dacă nu sunt autentice, verificabile, relevante și bazate pe documente de substanțiere care să dovedească corectitudinea afirmației. Afirmațiile folosite în comunicarea comercială nu se pot baza în mod exclusiv pe testimoniale, opinii sau experiențe subiective ale persoanelor, ci trebuie să aibă la bază documente adecvate de substanțiere.

În comunicare trebuie să nu fie folosite testimoniale și recunoașteri care au devenit anacronice.

 

Art. 4 – Comunicarea comercială prin intermediul influencerilor

4.1 - Anunțătorii sunt resposabili pentru comunicarea făcută de influenceri.

4.2 - Raportul contractual dintre influencer și anunțător trebuie divulgat clar și vizibil in cadrul comunicărilor. Divulgarea trebuie efectuată în cadrul fiecărui articol, postare, videoclip, tweet, etc., în partea de început.

4.3- Afirmațiile făcute de influenceri trebuie să fie veridice, neînșelătoare și verificabile (susținute de documente de substanțiere) și trebuie să respecte principiile comunicării comerciale enunțate de prezentul Cod.

4.4 - Pentru postările privind utilizarea produsului de către influenceri, aceștia trebuie să facă afirmații care reprezintă părerile lor oneste și experiența lor personală, autentică cu produsul, bazate pe dovezile pe care le dețin, oferind, dacă este cazul, mărturiile corespunzătoare. 

 

Art. 5 - Publicitatea nativă ("native advertising")

Publicitatea nativă trebuie sa fie transparentă și în special trebuie să respecte următoarele principii:

a) să poată fi ușor recunoscută ca fiind comunicare comercială de consumator;

b) identitatea anunțătorului să poată fi ușor de verificat;

c) marcarea publicității trebuie să fie vizibilă și ușor de înțeles de către consumatori prin formule specifice.

 

Art.6 – Garanții

Comunicarea trebuie:

a) să nu afirme sau să sugereze în mod fals că garanția legală sau orice altă expresie cu același sens oferă consumatorilor drepturi suplimentare celor prevăzute de lege;

b) să nu prezinte garanția legală ca fiind un beneficiu suplimentar sau extraordinar pentru consumator;

c) să nu prezinte în mod fals beneficii suplimentare față de garanția legală.

 

Art.7 – Substanțiere

7.1 - Anunțătorul trebuie să fie în măsură să probeze veridicitatea datelor, descrierilor, afirmațiilor, ilustrărilor și testimonialelor folosite în comunicare. Probele trebuie să fie actuale, relevante și documentate.

7.2 - La cerere, aceste informații trebuie puse la dispoziția RAC și vor fi tratate în mod confidențial.

 

Art.8 - Responsabilitatea socială

8.1 - Comunicarea trebuie să nu conțină nicio formă de discriminare sau ofensă pe criterii sociale, politice, de rasa, naționalitate, sex, vârstă, religie, origine, etnie, limbă,  dizabilitate sau orientare sexuală etc.

8.2 - Comunicarea trebuie să respecte demnitatea umană și morală publică sub toate aspectele.

8.3 - Comunicarea trebuie să nu conțină afirmații sau reprezentări care să incite la violență verbală, psihică sau fizica.  

8.4 - Comunicarea trebuie să evite exploatarea fricii, suferinței și a superstiției sau a unor evenimente cu impact social ridicat (i.e.: pandemii, etc.), cu excepția cazurilor în care acest lucru se justifică.

8.5. - Comunicarea trebuie să nu incite și nici nu trebuie să pară a susține și a încuraja la nerespectarea legii sau a bunelor moravuri.

 

Art.9 - Comunicarea destinată copiilor

9.1 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu exploateze credulitatea și lipsa de experiență a acestora.

9.2 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu minimizeze informațiile referitoare la nivelul abilitaților sau vârsta necesară folosirii unui produs sau ale beneficiilor acestuia.

9.3 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu exagereze adevărata dimensiune, valoare, natură, fiabilitate sau performanță a produsului.

9.4 - În comunicarea destinată copiilor un produs care este parte a unui ansamblu trebuie semnalat în mod clar ca atare, ca și mijloacele prin care se pot obține celelalte elemente ale ansamblului.

9.5 - Indicațiile de preț trebuie să nu inducă copiilor o percepție eronată a valorii reale a produsului (ca de exemplu “numai”).

9.6 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu conțină nicio afirmație sau reprezentare care să riște să cauzeze acestora vreun prejudiciu de natură fizică sau morală.

9.7 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu prezinte copii in situatii periculoase sau angajati in activitati daunatoare lor sau altora.

9.8 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu îi încurajeze să desfășoare activități periculoase, riscante sau să le inducă un comportament antisocial.

9.9 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu submineze autoritatea, responsabilitatea sau valorile social-culturale ale familiei sau educatorilor.

9.10 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu-i îndemne pe aceștia să-și convingă părinții sau alți adulți să le cumpere produse.

9.11 - Comunicarea destinată copiilor care invită la contactarea directă a anunțătorului trebuie să conțină explicit recomandarea de a obține acordul părintelui sau a altui adult responsabil.

9.12 - Comunicarea destinată copiilor trebuie să nu sugereze că deținerea sau folosirea unui produs va oferi copilului un avantaj fizic, moral sau social asupra celorlalți copii sau că lipsa acelui produs va avea efect opus.

 

Art.10 – Siguranța

10.1 - Comunicarea trebuie, cu excepția cazurilor justificate de motive educaționale sau sociale, să nu conțină descrieri sau reprezentări ale unor situații posibil periculoase, riscante sau care arată neglijarea măsurilor de siguranță sau sănătate publică.

10.2 - Instrucțiunile de folosire trebuie să includă avertizări de siguranță precum și informații suplimentare acolo unde este cazul.

10.3 - În comunicare, copiii trebuie reprezentați sub supravegherea adultului atunci când un produs sau o activitate implică un risc de siguranță.

 

Art.11 - Reproducerea, confuzia și exploatarea

11.1 - Comunicarea trebuie să nu reproducă în tot sau în parte sau să imite în mod evident și deliberat o altă comunicare aparținând altui anunțător.

11.2 - Comunicarea trebuie să nu încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală, cum ar fi: patente, mărci verbale sau combinate, sloganuri comerciale, desene și modele industriale, denumiri comerciale, drepturi de autor, numele ori campania de comunicare a altei firme, companii sau instituții etc, și nici să folosească elemente care identifică în mod explicit alte mărci sau produse.

11.3 - Dacă în comunicarea realizată de un anunțător se folosește un produs, o marcă sau un alt element de comunicare identificabil ca fiind al unui terț, este necesară o ințelegere prealabilă între aceste părți, respectiv cu titularul mărcii.

11.4 -  Nu se consideră încălcări ale Art. 11.2 si 11.3 cazurile în care se folosesc produse, mărci sau alte elemente identificabile ca fiind ale unui terț în cadrul comunicării comparative, așa cum este definită la Art. 12 din Cod.

 

Art.12 – Comparația

Comparația în comunicare este permisă în cazul în care indeplinește următoarele condiții:

a) nu este înșelătoare, potrivit dispozițiilor Articolului 1.3 din Codul RAC;

b) compară bunuri sau servicii care răspund acelorași nevoi ori sunt destinate acelorași scopuri;

c) compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, verificabile și reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include și prețul;

d) nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități ori situația unui concurent;

e) în cazul produselor cu denumire de origine se referă, în fiecare caz, la produse cu aceeași denumire;

f) nu profită în mod neloial de reputația unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;

g) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire comercială protejată;

h) nu creează confuzie între comercianți, între cel care își face publicitate și un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care își face publicitate și cele ale unui concurent.

 

Art.13 – Denigrarea

Denigrarea persoanelor, organizațiilor, companiilor, activităților comerciale și industriale, profesiilor, a produselor, elementelor de marketing sau a altor elemente asociate acestora, chiar fără a fi menționate explicit, este interzisă.

 

Art.14 - Protejarea intimității

14.1 - Comunicarea trebuie să nu înfățișeze persoane – private sau publice – ori să facă referire la acestea fără acordul lor.

14.2 - Comunicarea trebuie să nu facă referire la elementele de patrimoniu aparținând unei persoane fizice sau juridice fără permisiunea sa.

 

Art.15 – Identitatea și Identificarea

15.1 - Identitatea anunțătorului sau a produsului trebuie să fie evidentă. Acest lucru nu se aplică comunicărilor care au ca scop atragerea atenției asupra unor comunicări ulterioare, de tip “teaser”.

15.2 - Când este relevant, comunicarea trebuie să includă datele de contact ale anunțătorului.

15.3 - Comunicarea trebuie să fie clar diferențiata, indiferent de forma sau mediul în care e folosită.

15.4 - Când o comunicare apare într-un mijloc de informare în masă cu conținut editorial sau de știri, aceasta trebuie să fie reprezentată astfel încât să poată fi recunoscută ca atare.

15.5 - Comunicarea trebuie să nu fie disimulată în cercetare de marketing, studiu de piață, studiu de consumator etc.

 

Art.16 - Respectarea mediului înconjurator

16. 1 - Comunicarea trebuie să nu încurajeze acțiuni împotriva legii sau a normelor general admise de respectare a mediului înconjurător.

16.2 - Semnele sau simbolurile referitoare la protecția mediului sau la sisteme de colectare, precum și mesajele având ca subiect mediul înconjurător și reducerea poluării pot fi folosite în comunicare numai dacă sursa acestora este clar indicată sau identificabilă, nu există riscul confuziei privind sensul acestora și pot fi substanțiate de către anunțător. Aceste semne și simboluri nu trebuie folosite astfel încât să sugereze aprobarea oficială sau certificarea de către terți, dacă această aprobare sau certificare nu există.

16.3 - Într-o comunicare afirmațiile legate de mediu nu trebuie să sugereze că se referă la mai multe stadii din ciclul de viață al unui produs sau la mai multe din proprietățile produsului decât poate fi susținut prin dovezi. Anunțătorul trebuie să specifice clar la care dintre stadii sau proprietăți face referire în comunicare. 

16.4 - Când o afirmație se referă la reducerea unor componente sau elemente care au impact asupra mediului, anunțătorul trebuie să specifice clar care componente sau care elemente au fost reduse.

 

Art.17 - Comunicare politică

Prezentul Cod nu se aplică comunicării ce are scopul de a informa sau influența electoratul în procesul electoral sau în referendumuri.

A)    SISTEME DE VANZARI

Art.18 – Prețuri

18.1 - Dacă prețul este menționat într-o comunicare, acesta trebuie să se refere strict la produsul descris sau promovat prin comunicarea respectivă.

18.2 -  Dacă durata unei oferte de preț nu este precizată, atunci prețul trebuie menținut pe toată durata campaniei de comunicare a acesteia.

18.3 - Indiferent dacă plata pentru o oferta se face integral sau în rate, prețul și termenii de plată trebuie să fie clar specificați în ofertă, împreună cu menționarea oricăror taxe suplimentare (cum ar fi taxele poștale, de livrare etc) și, atunci când este posibil, valoarea acestor taxe.

 

Art.19 - Oferte gratuite

19.1 - O ofertă poate fi descrisă ca fiind gratuită numai atunci când consumatorul, în cazul participării la campania promoțională anunțată, plătește cel mult:

a) costul participării la promoție (ca de ex: taxa poștală curentă, taxa unui apel telefonic cu tarif normal, costul normal aferent trimiterii unui email, dacă este cazul, sau tariful normal al unui SMS);

b) costul, incluzând și cheltuielile accidentale, ale oricărei călătorii a consumatorului, dacă acesta ridică produsul oferit gratuit.

19.2 - Termenii “gratis”/”gratuit”, “cadou”, “fără costuri” sau alții asemenea pot fi folosiți doar dacă:

a) oferta nu implică nicio obligație sau

b) singura obligație de plată o reprezintă costurile menționate la Articolul 18.1 sau

c) în combinație cu achiziționarea altui produs nu implică mărirea prețului produsului respectiv ca să includă total sau parțial costul ofertei.

19.3 - Costurile care îi revin consumatorului, altele decât cele indicate mai sus în mod expres, pentru oferta gratuită, trebuie să fie specificate în mod clar și trebuie să includă și eventualele cheltuieli suplimenare de livrare, ambalare și manipulare. 

19.4 - În cazul în care o oferta se face pentru un produs și, pentru a beneficia de aceasta, trebuie achiziționat un anumit număr de produse, aceasta informație trebuie clar indicată.

19.5 - Dacă o ofertă se referă la două sau mai multe produse, din care doar unul este gratuit, trebuie să se indice clar consumatorului care este gratuit și care trebuie plătit.

19.6 - O “testare de probă” nu trebuie descrisă ca fiind gratuită dacă consumatorul trebuie să plătească costul returnării produselor, cu excepția cazului în care această informație este specificată în mod clar în oferta făcută consumatorului.

19.7 - Dacă în cadrul unei promoții sunt distribuite nesolicitat eșantioane de produse sau cadouri, trebuie specificat clar consumatorului că nu are nicio obligație să le platească sau să le returneze.

 

Art.20 - Disponibilitatea produselor

Atunci când disponibilitatea unora sau a tuturor produselor promovate este limitată, acest lucru trebuie menționat în respectiva comunicare.

 

Art.21 - Vânzarea pe credit

21.1 - Comunicarea ce are ca subiect vânzarea pe credit trebuie să indice cu bună intenție și în mod clar termenii și condițiile de creditare.

21.2 - Orice informație necesară consumatorului pentru a putea înțelege costul total, dobânda și termenii oricărei alte forme de credit trebuie furnizate fie în ofertă, fie atunci când este realizată creditarea.

 

Art. 22 - Vânzarea la distanță

22.1 - Comunicarea pentru vănzarile la distanță trebuie să conțină clar numele întreg și adresa completă ale anunțătorului (și ale furnizorului, dacă acesta este diferit).

22.2 - Comunicarea pentru vânzările la distanță care solicită plata înainte ca produsul să fie primit și care conține mecanisme de răspuns în scris trebuie să conțină, de asemenea, adresa completă a anunțătorului (și a furnizorului, dacă acesta este diferit). Comunicarea ce conține numai mecanisme de răspuns telefonic și/sau prin email trebuie să conțină și numărul de telefon și/sau adresa de email a anunțătorului (și al furnizorului, dacă acesta este diferit). În condițiile în care plata se face electronic este necesară menționarea condițiilor de securitate a plății.

22.3 - Publicitatea prin fax sau apeluri automate trebuie să conțină numele întreg și adresa valabilă sau un numar de telefon gratuit sau cu tarif normal al anunțătorului la care consumatorul să poată trimite/comunica cererea de a fi șters din baza de date.

22.4 - Folosirea telefonului în comunicarea comercială:

a) Apel telefonic primit – operatorul care sună un consumator trebuie să:

a.1) specifice imediat numele anunțătorului pe care îl reprezintă;

a. 2) specifice clar scopul convorbirii;

a. 3) termine convorbirea într-un mod politicos atunci când devine evident că interlocutorul nu mai este competent sau nu dorește să accepte convorbirea sau este un copil (excepție cazul în care operatorul primește acceptul unui adult pentru a continua convorbirea);

Exceptând cazul în care corespondentul a cerut expres altceva, aceste convorbiri trebuie făcute pe parcursul orelor care sunt în general considerate ca rezonabile pentru destinatar.

b) Dacă un operator apelează un consumator care posedă un aparat telefonic ce permite identificarea apelantului, consumatorul trebuie să poata identifica numărul care îl sună;

c) Pentru toate apelurile telefonice – înainte ca operatorul să încheie convorbirea acesta trebuie să se asigure că interlocutorul este înformat și în cunostință de cauză cu natura înțelegerii încheiate și cu orice acțiune care va urma după terminarea convorbirii;

d) În cazul în care convorbirea nu duce la o vânzare imediată, ci la un contact viitor cu anunțătorul sau prelucrarea unor date cu caracter personal ale acestuia, atunci operatorul trebuie să-l informeze pe consumator de acest lucru;

e) Dacă informația furnizată de consumator va fi folosită pentru orice scopuri non-evidente (un scop care nu este dezvăluit) atunci operatorul trebuie să explice acest scop consumatorului în concordanță cu reglementarile privind protecția datelor personale;

f)  Daca în urma unei convorbiri rezultă o comandă, anunțătorul este obligat să îl infomeze pe consumator că are dreptul să primească o confirmare în format scris sau pe suport durabil a termenilor contractului în timp util, nu mai târziu de data livrării produsului sau a datei de începere a prestării serviciului. Confirmarea trebuie să includă toate informațiile specificate privind dreptul la retragere, identitatea vânzătorului și după caz orice altă informație relevantă pentru o vânzare la distanță;

g) Monitorizarea și inregistrarea convorbirilor telefonice făcute în scopuri comerciale trebuie să fie efectuate cu măsuri corespunzatoare de siguranță pentru a putea verifica conținutul convorbirii, pentru a confirma o tranzacție comercială, pentru scopuri de instruire și controlul calității. Operatorii și consumatorii trebuie informați de posibilitatea înregistării de la începerea convorbirii. Nicio înregistrare nu se va face publică fără acceptul prealabil al ambilor interlocutori;

h) Nu este permisă contactarea telefonică în scopuri comerciale a persoanelor ale caror numere de telefon nu sunt publice, cu excepția cazului în care consumatorul a furnizat numărul anunțătorului sau operatorului respectiv în acest scop.

 

Art. 23 - Comunicarea transmisă prin media digitale

23.1 - Comunicarea transmisă prin email trebuie să fie clar identificată ca atare, prin subiect, fără a fi nevoie ca mesajul saă fie deschis. Subiectul mesajului trebuie să nu fie înșelător, iar natura comercială a mesajului nu trebuie să fie ascunsă.

23.2 - Atunci când o comunicare transmisă prin media digitale are un caracter publicitar, nu poate fi folosită nicio tehnică în măsură de a ascunde factorii ce ar putea influența decizia consumatorului (ex: prețul, termeni și condiții de vânzare etc).

23.3 - Pașii premergători lansării unei comenzi de achiziție, semnării unui contract sau unui angajament trebuie să conțină informații complete și corecte privind termenii tranzacției. În cazul în care i se cer date pentru completarea unui ordin de comandă, consumatorul trebuie să aibă posibilitatea de a verifica acuratețea datelor introduse înainte de a lansa, efectiv, comanda.

23.4 - Comunicarea trimisă prin media digitale trebuie să includă un mecanism clar și transparent care să permită consumatorului să își exprime opțiunea de a nu mai primi astfel de mesaje în viitor. Aceste mecanisme de dezabonare trebuie să fie ușor de identificat, ușor de înțeles, ușor de folosit și să permită dezabonarea rapidă.

23.5 - Comunicarea prin email sau telefon mobil trebuie să conțină numele întreg și adresa valabilă (de exemplu, o adresă de email) ale expeditorului, unde consumatorul să poată trimite cererea de a ieși din baza de date.

23.6 - Comunicarea transmisă prin media online de tip pop-up trebuie să permită consumatorului închiderea mesajului de o manieră facilă din punct de vedere vizual și temporal, astfel încât să nu interfereze cu conținutul editorial al paginii vizitate.

23.7 - Site-urile internet dedicate produselor sau serviciilor care nu sunt recomandate minorilor sub anumite praguri de vârstă trebuie să ia măsuri pentru a limita accesul minorilor la aceste informații.

 

Art.24 - Distribuirea nesolicitată de bunuri

24.1 - Comunicarea asociată cu practica trimiterii de produse nesolicitate consumatorilor pentru care se solicită ulterior plata (vânzarea inerțială), inclusiv afirmațiile sau sugestiile prin care destinatarilor li se cere sa accepte și să plătească pentru astfel de produse este interzisă.

24.2 - Comunicarea ce solicită un răspuns care reprezintă o comandă ce va implica o plată (de exemplu: apariția intr-o publicație), trebuie să fie clar exprimată.

24.3 - Comunicarea ce solicită o comandă trebuie să nu fie prezentată într-o formă care poate fi confundată cu o factură, sau, altfel spus care sugerează fals o plată scadentă.

 

Art.25 - Comunicarea ofertelor speciale

25.1 - Comunicarea care se referă la oferte speciale trebuie să precizeze clar și accesibil în ce constă avantajul acelei achiziții, condițiile de participare (dacă este cazul), ca și termenul de expirare a ofertei. Nu este obligatorie menționarea acestor precizări în cazul comunicării de pe ambalajele produselor participante în respectiva ofertă specială.

25.2 - Comunicarea care se referă la vânzările de o singură zi, oportunitățile de afaceri și altele asemenea trebuie să conțină numele întreg al anunțătorului și adresa locului de desfășurare a vânzării promoționale.

25.3 - Anunțătorul trebuie să informeze consumatorul asupra modului de accesare a promoției cu premii, a naturii, numărului și valorii totale a premiilor și asupra modului în care poate fi accesat regulamentul campaniei în mod gratuit.

25.4 - Costurile care îi revin consumatorului pentru premiu trebuie să fie specificate în mod clar și să includă și eventualele cheltuieli adiționale de livrare, ambalare și manipulare.

 

Art.26 - Plasarea de produse

26.1 - În practica plasării de produse sunt recunoscute și acceptate următoarele modalități de utilizare a produsului: mânuire (personajul atinge produsul), expunere implicită (personajul folosește produsul), expunere statică (personajul există în cadru), garderobă (personajul poartă produsul), verbalizare (personajul menționează produsul sau marca), verbalizare și mânuire (personajul menționează și atinge produsul).

26.2 - Plasarea de produse trebuie să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele respective.  Plasarea de produse trebuie să nu scoată în evidență în mod exagerat produsele în cauză.

 

B)    CATEGORII DE PRODUSE

Art.27 - Băuturi alcoolice

27.1 - Comunicarea pentru băuturile alcoolice nu trebuie să intre în contradicție cu nevoia societății de a reprezenta modele de consum care încurajează consumul moderat și responsabil al unor astfel de produse.

27.  2 - Comunicarea la băuturile alcoolice trebuie:

a) să nu încurajeze consumul exagerat sau abuzul de băuturi alcoolice;

b) să nu sugereze că băuturile alcoolice sunt dotate cu proprietăți terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ; prevederea nu se aplică produselor cu o concentrație alcoolică de maximum 1,2%;

c) să nu sugereze că bauturile alcoolice pot rezolva probleme personale;

d) să nu înfățișeze minori sau femei însărcinate consumând băuturi alcoolice;

e) să nu prezinte situații de dependență de alcool;

f) să nu prezinte în mod pozitiv dependența de alcool sau să nu prezinte o imagine negativă despre abstinență;

g) să nu facă asocierea între consumul de băuturi alcoolice și conducerea oricăror autovehicule sau mânuirea unor unelte ce necesită o manipulare atentă, activități riscante sau îndemânare profesională;

h) să nu prezinte procentul de alcool conținut, în sine, drept un atribut pozitiv al produsului;

i) să nu creeze confuzie asupra procentului de alcool conținut de produs;

j) să nu sugereze că un procent scăzut de alcool conținut înseamnă un risc diminuat al efectelor negative ale consumului;

k) să nu creeze publicului convingerea că faptul de a consuma băuturi alcoolice ar duce la îmbunătățirea performanțelor fizice și/sau intelectuale sau că lipsa de consum al acestor produse ar provoca o inferioritate fizică și/sau intelectuală;

l) să nu creeze publicului convingerea că există o legatură între consumul de băuturi alcoolice și succesul social, sexual sau profesional.

27.3 - Este interzisă comunicarea pentru băuturile alcoolice în care se prezintă comportamente sau atitudini violente, agresive ori antisociale.

27.4 - Comunicarea pentru băuturile alcoolice nu va prezenta persoane consumând alcool dacă acestea nu sunt, acționează și par, în limite rezonabile, a avea vârsta de peste 25 de ani.

27.5 - În cazul comunicării pentru bere, prevederile prezentului articol se completează cu prevederile din ANEXA Reguli de Comunicare Comercială Responsabilă privind Berea.

27.6 - În cazul comunicării pentru băuturile alcoolice, prevederile prezentului articol se completează cu prevederile din ANEXA   Codul Forumului Român pentru Consum Responsabil de Alcool.

 

Art.28 - Produse cosmetice și de igienă personală

28.1 - Comunicarea referitoare la produsele cosmetice și de igienă personală trebuie să nu-l facă pe consumator să creadă ca respectivele produse au alte utilizări decât acelea de a fi folosite în scopul pentru care au fost create.

28.2 - Comunicarea poate prezenta aceste produse ca având caracteristici suplimentare care contribuie la prevenirea anumitor condiții patologice, cu condiția ca produsele să fie special formulate în acest sens.

28.3 - Sub nicio formă comunicarea nu trebuie să îi facă pe consumatori să creadă că pot înlocui medicamentele, asistența medicală sau tratamentele cu produsele cosmetice sau de igienă personală.

28.4 - În cazul comunicării pentru produse cosmetice, prevederile prezentului articol se completează cu prevederile din ANEXA  Principii privind publicitatea și comunicările de marketing responsabile pentru produsele cosmetice.

 

Art.29 - Produsele pentru nevoi nutriționale speciale

Produsele pentru nevoi nutriționale speciale includ: alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimente destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete pentru controlul greutății.

29.1 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutriționale speciale trebuie realizată într-o manieră care să nu împingă consumatorul către o greșeală nutrițională.

29.2 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutriționale speciale poate fi susținută de recomandările sau aprobările date de asociații naționale de personal în domeniul medical, nutrițional sau alimentar și organizații filantropice din domeniul sănătății.

29.3 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutriționale speciale care se referă la sugari trebuie să se realizeze doar la produsele destinate copiilor peste vârsta de 6 luni.

 

Art. 30 - Comunicarea la alimente

Comunicarea la produsele alimentare trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să nu încurajeze consumul excesiv de alimente;

b) să nu sugereze renunțarea la consumul de fructe, legume sau alimente naturale;

c) să respecte dispozițiile Regulamentului  (CE) nr.1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, precum și dispozițiile legislației naționale în vigoare la aceste produse;

d) să nu încurajeze consumul de alimente prin folosirea în publicitatea audiovizuală a minorilor cu vârsta între 3 si 15 ani.

 

Art.31 - Comunicarea pentru medicamente, suplimente alimentare, dispozitive medicale, tratamente curative și metode alternative de vindecare

31.1 - Comunicarea pentru medicamentele și tratamentele medicale comercializate în baza unei prescripții medicale este interzisă.

31.2 - Comunicarea pentru medicamentele care nu necesită prescripție medicală trebuie să susţină folosirea raţională a acestora, să le prezinte în mod obiectiv, fără a le exagera calităţile terapeutice. Comunicarea trebuie să nu sugereze că un medicament sau ingredient activ are vreun merit, calitate sau proprietate specială, dacă acest lucru nu poate fi dovedit științific.

31.3 - Comunicarea pentru medicamentele care nu necesită prescripție medicală (OTC), pentru suplimentele alimentare, dispozitivele medicale, tratamentele curative și metodele alternative de vindecare trebuie:

a) să nu sugereze că produsul nu determină efecte secundare;

b) să nu sugereze că produsul nu prezintă riscuri de toxicitate sau riscuri de dependență;

c) să nu sugereze că efectele unui produs sunt mai bune sau echivalente cu acelea ale altui medicament, substanță activă sau tratament medical, dacă nu există o susținere științifică pentru această afirmație;

d) să nu sugereze că siguranța sau eficacitatea produsului respectiv se datorează faptului că ar fi un produs natural;

e) să nu sugereze ca o consultație medicală sau o intervenție chirurgicală nu sunt necesare sau să nu incite la o eventuală autodiagnosticare greșită;

f) să nu sugereze că efectul tratamentului cu produsul respectiv este garantat;

g) să nu sugereze că starea normală de sănătate a subiectului poate fi îmbunătățită doar prin utilizarea produsului respectiv;

h) să nu sugereze că sănătatea consumatorului poate fi afectată în lipsa administrării acelui produs; excepție face comunicarea la campanile de vaccinare;

i) să nu se adreseze direct minorilor;

j) să nu se folosească de recomandările oamenilor de știință, ale profesioniștilor în domeniul medical sau ale persoanelor publice, precum și de faptul că un produs a primit autorizație de vânzare;

k) să nu facă referire la modalitățile de vindecare într-o manieră necorespunzatoare, înșelătoare;

l) să nu compare medicamentele cu produse alimentare, cosmetice sau alte produse de consum;

m) să nu folosească reprezentări necorespunzatoare, înșelătoare sau impresionante ale schimbărilor suferite de corpul uman cauzate de boli, răniri sau de acțiunea unui produs medicamentos, supliment alimentar, tratament curativ sau metodă alternativă de vindecare.

31.4 - Comunicarea pentru suplimente alimentare, dispozitive medicale, tratamente curative si metode alternative de vindecare trebuie să includă frazele de risc recomandate de reglementarile specifice în vigoare.

31.5 - Nu se vor atribui suplimentelor alimentare proprietăți de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor și nu se vor face referiri la astfel de proprietăți. Nu se vor atribui suplimentelor alimentare proprietăți pe care acestea nu le posedă.

31.6 - Comunicarea la suplimente alimentare trebuie să nu includă afirmații directe sau care să inducă ideea ca un regim alimentar variat și echilibrat nu poate asigura cantități adecvate de nutrienți în general.

31.7 – În cazul comunicării pentru suplimente alimentare, prevederile prezentului articol se completează cu prevederile din Anexa la Cod – Bune Practici în Etichetarea și Publicitatea Suplimentelor Alimentare.

31.8 - Comunicarea  pentru dispozitivele medicale trebuie să fie conformă cu informațiile din prospectul sau eticheta produsului.

31.9 - Comunicarea comercială pentru dispozitive medicale trebuie să nu utilizeze texte, nume, mărci, imagini și semne figurative sau de altă natură care ar putea induce în eroare utilizatorul sau pacientul în ceea ce privește scopul propus, siguranța și performanța dispozitivului, așa cum este stabilit prin eticheta și prospect, prin:

a)     atribuirea unor funcții și proprietăți dispozitivului pe care acesta nu le prezintă;

b)     crearea unei false impresii în legatură cu tratamentul sau cu diagnosticul, cu funcții sau cu proprietăți pe care dispozitivul nu le prezintă;

c)    recomandarea unor utilizări ale dispozitivului, altele decât cele menționate ca făcând parte din scopul propus pentru care s-a efectuat evaluarea conformității.

 

Art.32 - Cursuri de instruire, oferte de angajare sau de colaborare în afaceri și metode de predare sau studio

32.1 - Comunicarea trebuie realizată astfel încât să nu creeze confuzie între ofertele de angajare, ofertele de colaborare în afaceri, cursurile de instruire și metodele de predare sau de studiu.

32.2 - Comunicarea legată de cursurile de instruire și metodele de predare sau studiu trebuie să includă sau să facă trimitere clară la condițiile de înscriere, participare sau absolvire.

32.3 - Comunicarea legată de cursurile de instruire și metodele de predare sau studiu trebuie să nu conțină promisiuni pentru un loc de muncă decât dacă acesta este garantat în mod ferm și nici să exagereze oportunitățile de angajare sau de salarizare pentru persoanele care urmează respectivele cursuri sau adopta metodele propuse.

 

Art.33 - Tranzacții financiare și imobiliare

33.1 - Comunicarea menită a solicita sau a promova tranzacțiile financiare, imobiliare și, în special, tranzacțiile pentru economisirea și investirea în proprietăti mobiliare sau imobiliare trebuie să furnizeze informații clare și complete pentru a nu induce în eroare publicul, astfel încât cel care percepe mesajul, în pofida eventualei lipse de experiență, să poată face o alegere în cunostință de cauză pentru utilizarea propriilor resurse.

33.2 - Comunicarea pentru tranzacțiile financiare și imobiliare trebuie să specifice clar că valoarea investiției este variabilă și dacă nu este garantată poate să crească sau sa scadă. Dacă valoarea investiției este garantată, detaliile trebuie incluse în comunicare.

33.3 - Prevederile acestor articole se aplică și comunicării pentru servicii bancare, servicii financiare non-bancare, servicii ale burselor de valori, fonduri de pensii și fonduri de asigurări; pentru acestea din urmă, dacă este cazul, trebuie precizat că este vorba despre o investiție.

 

Art.34 - Pachete de servicii turistice

Comunicarea pentru pachetele de servicii turistice trebuie să ofere informații suficiente, complete, corecte și ușor de înțeles pentru un consumator mediu și să indice sursa suplimentară de informare, mai ales în cazul informațiilor legate de serviciile și/sau produsele incluse în tariful comunicat.

 

Art.35 - Jocuri, jucării și produse educative pentru copii

35.1 - Comunicarea aferentă jocurilor, jucăriilor și produselor educative pentru copii trebuie să nu inducă în eroare asupra:

a) naturii, caracteristicilor, performanțelor și dimensiunilor produsului;

b) gradului de abilitate necesar pentru a folosi produsul;

c) sumei ce trebuie cheltuită, mai ales când este vorba despre cumpărarea de produse complementare pentru a face produsul sa funcționeze.

35.2 - În nici un caz această comunicare nu trebuie să minimizeze prețul produsului sau să sugereze că achiziționarea acestuia este, în mod normal, accesibilă bugetului oricărei familii.

 

Art.36 - Comunicarea cu caracter social

36.1 - Pentru o întelegere clară și o identificare usoară, comunicarea cu caracter social (inclusiv publicitatea apel) trebuie să cuprindă numele anunțătorului, cât și obiectivul social care trebuie atins.

36.2 - În cazul comunicării sociale care este legată de o inițiativă de promovare comercială, se va preciza suma sau procentajul destinat scopului social.

36.3 - În orice caz, comunicarea cu caracter social nu poate:

a) să aibă un scop exclusiv comercial;

b) să exploateze suferința umană, aducând astfel atingere demnității oamenilor;

c) să recurgă la fapte șocante, de natură să justifice solicitări exagerate sau să inducă sentimente de teamă sau anxietate;

d) să îi facă pe cei care nu sunt de acord cu apelul să se simtă vinovați sau datori;

e) să prezinte exagerat gradul și natura problemei sociale pentru care este realizat apelul;

f) să supraestimeze valoarea exactă sau potențială a contribuției populației la acea initiativă;

g) să ceară bani de la minori.

 

Art. 37. Comunicarea referitoare la jocuri de noroc

37.1 – Comunicarea care se referă la jocuri de noroc trebuie să respecte legislația națională în vigoare și trebuie să curprindă informații cu privire la numărul, natura şi valoarea totală a premiilor acordate şi modalitatea de desemnare a câştigătorilor. De asemenea, comunicarea pentru jocurile de noroc trebuie să facă referire la regulamentul de participare şi desfăşurare a activității.

37.2 – Comunicarea privind promovarea activităților de jocuri de noroc trebuie să se realizeze cu respectarea principiilor privind protecția minorilor și participarea responsabilă la jocul de noroc.

37.3 - Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituțiilor de învățământ, a așezămintelor socio-culturale sau religioase și vor cuprinde în mod vizibil interdicția minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum şi seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc, precum și sigla ONJN.

37.4 – Comunicarea privind acordarea bonusurilor trebuie să se facă cu respectarea legislației în vigoare, fiind permisă numai în locațiile sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaților, precum și prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceștia și-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

37.5 - La începutul și pe parcursul desfășurării programului, publicul va fi informat vizual și auditiv despre caracterul jocului, condițiile de participare și de tarifare, modalitățile de acces și de atribuire a câștigurilor.   

37.6 - Este interzisă solicitarea insistentă adresată publicului de a participa la joc.

Art.38 - Funcționarea Comitetului Etic

38.1 - Evaluarea corectă a aplicării și respectării Codului de Practică în Comunicarea Comercială este atribuția Comitetului Etic.

38.2 - Comitetul Etic se reunește ori de câte ori este necesar, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță

38.3 - Comitetul Etic este compus din 5 membri, reprezentanți ai membrilor RAC și membri independenți.

38.4 - În componența Comitetului Etic pot intra persoane independente, ca membri permanenți, aprobate nominal de Adunarea Generală a membrilor RAC.

38.5 – Membrii RAC au prioritate în participarea la orice Comitet Etic, în defavoarea membrilor independenți.

38.6 - Comitetul Etic adopta decizii prin vot majoritar.

38.7 - Exprimarea votului în cadrul Comitetului Etic se face în mod deschis.

38.8 - Fiecare membru are dreptul la un vot și obligația să se exprime pro sau contra.

38.9 - Dezbaterile Comitetului Etic sunt strict confidențiale.

38.10 - Membrii Comitetului Etic își îndeplinesc obligațiile în baza propriilor convingeri și nu în baza reprezentării intereselor membrilor RAC care au acceptat acest Cod.

 

Art.39 – Secretariatul

39.1 - Secretariatul RAC deservește și Comitetul Etic.

39.2 - Secretariatul este reprezentat la reuniunile Comitetului Etic de Secretarul Executiv și/sau Directorul Executiv.

39.3 - Secretariatul este obligat să păstreze confidențialitatea materialelor, dezbaterilor și votului individual.

 

Art.40 - Inițierea și inregistrarea unei sesizări

40.1 - Orice persoană fizică sau juridică sau orice organism de stat poate sesiza RAC. Nu pot forma obiect al procedurii de evaluare a corectei aplicări și respectări a Codului de Practică în Comunicarea Comercială, reglementată de prezentul capitol, comunicările cu privire la care a fost deja acordat dreptul de folosire a Mărcii de Etică în Comunicarea Comercială. În cazul primirii unei sesizări cu privire la o astfel de comunicare, Secretariatul RAC îl va informa pe petent cu privire la faptul că anterior a avut loc o evaluare care a stabilit conformitatea etică a comunicării.

40.2 - Sesizările depuse la RAC trebuie să fie în formă scrisă și pot fi trimise inclusiv prin postă sau email.

40.3 - Se recomandă ca sesizările să furnizeze informații necesare identificării comunicării comerciale și al momentului efectuării comunicării. Sesizările trebuie să fie detaliate și argumentate (conform modelului publicat pe site-ul RAC).

40.4 - Secretariatul înregistrează sesizările în termen de maxim 24 de ore lucratoare  de la data primirii acestora.

40.5 - În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării:

a) Consiliul Director este informat în legatură cu acest fapt;

b) este contactată partea vizată de sesizare, căreia i se transmit textul sesizării și documentația însoțitoare și căreia i se solicită să precizeze, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării punctului de vedere, poziția oficială în respectivul caz;

c) RAC recomandă soluționarea cazului pe cale amiabilă.

40.6 - Orice membru al RAC poate iniția autosesizarea RAC cu privire la o comunicare. Sesizarea este adusă la cunoștința Secretariatului care va informa imediat Consiliul Director cu privire la caz. Consiliul Director va decide, prin vot, dacă se va organiza Comitet Etic care să analizeze respectiva comunicare.

40.7 - În situația în care RAC se autosesizează, organizarea Comitetului Etic și analiza comunicării comerciale respective se fac conform aceleiași proceduri.

 

Art.41 - Constituirea Comitetului Etic

41.1 - În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării:

a) Secretariatul informează Consiliul Director asupra înregistrării sesizării;

b) Secretarul Executiv transmite solicitarea de participare la ședinta Comitetului Etic;

c) Comitetul Etic se completează în ordinea primirii confirmării de participare a membrilor RAC.

41.2 - În termen de 48 de ore de la înregistrarea sesizării:

a) Membrii Comitetului Etic își afirmă disponibilitatea/indisponibilitatea de a intra în componența Comitetului Etic respectiv; membrii Comitetului Etic au obligația morală de a se abține în cazul unui eventual conflict de interese;

b) în momentul stabilirii Comitetului Etic părțile sunt informate asupra componenței acestuia și sunt invitate să participe la ședință; părțile nu sunt obligate să dea curs invitației de a participa la ședința Comitetului Etic;

c) organizarea Comitetului Etic nu este condiționată de prezența părților la ședință;

d) în cazul în care una dintre părți/părțile consideră că un membru al Comitetului Etic se află în conflict de interese, la momentul anunțării componenței Comitetului Etic aceasta/acestea pot cere recuzarea membrului respectiv, însoțind solicitarea de o argumentație;

e) conflictul de interese poate fi invocat într-una din următoarele situații: persoana reprezintă un membru RAC parte implicată în caz sau persoana reprezintă un membru RAC care se află în stare de concurență cu una dintre părțile implicate în caz;

f) cererea de recuzare este transmisă către RAC și este adresată Consiliului Director;

g) pe baza analizei argumentației transmise, Consiliul Director va decide aprobarea sau respingerea cererii de recuzare a respectivului membru al Comitetului Etic;

h) în cazul recuzării unui membru al Comitetului Etic, Secretariatul RAC va contacta ceilalți membri în vederea completării acestuia;

i) se stabilește data reuniunii Comitetului Etic, care nu poate depăși patru zile de la data înregistrării sesizării.

 

Art.42 - Documentarea cazurilor

42.1 - În termen de 24 de ore de la data înregistrării sesizării Secretariatul contactează partea vizată de sesizare căreia îi transmite textul sesizării și documentația primite și căreia îi solicită poziția oficială în legatură cu sesizarea respectivă în termen de 3 zile lucrătoare de la data trimiterii solicitării.

42.2 - În momentul stabilirii Comitetului Etic, membrii acestuia primesc întreaga documentație disponibilă la acel moment. Ulterior, Secretariatul va transmite acestora și poziția oficială a părții vizate de sesizare, precum și eventuale documente suplimentare.

42.3 - Secretariatul va transmite sesizarea și întreaga documentație existentă membrilor Comitetului Etic și numai acestora.

42.4 - Membrii Comitetului Etic primesc întreaga documentație existentă referitoare la speța în cauză și au obligația de a păstra confidențialitatea materialelor, dezbaterilor și votului individual.

42.5 - Dacă este necesară culegerea de dovezi suplimentare, Comitetul Etic se va adresa Secretariatului care va acționa imediat și fără formalități pentru obținerea de dovezi și documente suplimentare. Odată această operație realizată, Secretariatul va pune materialul la dispoziția Comitetului Etic.

42.6 - În orice moment, Comitetul Etic poate solicita anunțătorului documente de natură să susțină veridicitatea datelor, descrierilor, declarațiilor, ilustrațiilor și testimonialelor dintr-o comunicare. Anunțătorul va pune la dispoziția RAC informația și documentele solicitate în termenul stabilit de Comitetul Etic.

42.7 - a) Comitetul Etic poate apela la persoane de specialitate independente pentru evaluarea documentelor prezentate sau pentru audierea părților; 

b) Persoana de specialitate este propusă de Secretariat, părți sau membrii Comitetului Etic și agreată/validată de ambele părți implicate; dacă părțile nu cad de comun acord asupra unei persoane de specialitate, atunci aceasta va fi numită și aprobată de Comitetul Etic, evitându-se conflictul de interese;

c) Persoana de specialitate evaluează informațiile prezentate, întocmește un raport pe care-l înainteză Comitetului Etic și/sau participă, dacă este cazul, la reuniunea Comitetului Etic pentru a oferi suport tehnic, fără a avea drept de vot;

d) Persoana de specialitate trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în acestă calitate. Îndeplinirea acestei obligații va fi asigurată prin semnarea unui acord de confidențialitate.

 

Art.43 - Ședința Comitetului Etic

43.1 - În termen de 48 de ore de la data înregistrării sesizării Secretariatul fixează data ședinței Comitetului Etic, nu mai târziu de 4 zile de la data înregistrării sesizării.

43.2 - În termen de maximum 4 zile de la data înregistrării sesizării, Secretariatul organizează ședința Comitetului Etic, asigurând prezența celor cinci membri, și, după caz, a celor două părți implicate în caz și a persoanelor de specialitate menționate la Art. 41.7.

43.3 - a) La ședința Comitetului Etic sunt prezenți membrii Comitetului Etic și Secretarul Executiv al  RAC și/sau Directorul Executiv al RAC; 

b) În cazul în care s-a solicitat unei persoane de specialitate evaluarea documentației, conform Art.41.7, aceasta poate fi invitată la ședința Comitetului Etic pentru a expune raportul întocmit. Aceasta nu participă la dezbaterile Comitetului Etic;

c) În cazul audierii părților de către Comitetul Etic, reprezentanții acestora sunt invitați pe rând să-și expună argumentația. Ei nu participă la dezbaterile și la votul Comitetului Etic;

d) De asemenea, la ședința Comitetului Etic poate participa orice altă persoană solicitată de Comitetul Etic, cu condiția respectării confidențialității ședinței și a neparticipării la momentul votării/luării deciziei.

43.4 - Comitetul Etic analizează comunicarea în integralitatea ei.

43.5 - În cazul în care Comitetul Etic va considera că anumite aspecte, altele decât cele semnalate în sesizare, pot încălca Codul, la cererea părții vizate și numai dacă este cazul, Comitetul Etic poate acorda acesteia un termen de 48 de ore în vederea susținerii cu documente tehnice a veridicității afirmațiilor cuprinse în comunicare ce nu au fost vizate de sesizare. Aceasta documentație tehnică suplimentară va fi transmisă Secretariatului RAC care o va pune imediat la dispoziția Comitetului Etic. Comitetul Etic va analiza documentația suplimentară și își va putea exprima votul și prin email.

43.6 - În cazul unei sesizări care vizează o comunicare modificată în baza unei decizii RAC, analiza acestor modificări este preferabil să fie făcută de către același Comitet Etic, care se poate pronunța și prin email.

43.7 - RAC poate fi sesizat din nou pentru aceeași comunicare comercială pentru care a fost dată deja o decizie RAC, în măsura în care condițiile existente pe piață s-au modificat, ducând la schimbarea situației de fapt și a parametrilor în care mesajul publicitar aflat în discuție rămâne valabil.

43.8 - Se recomandă membrilor RAC ca în cazul în care au sesizare care vizează comunicarea unui alt membru RAC, să se adreseze cu prioritate RAC.

 

Art.44 - Decizia Comitetului Etic

44.1 - a) În termen de maxim 48 de ore de la adoptarea deciziei de către Comitetul Etic, Secretariatul transmite în scris decizia părților implicate.

b) Atunci când, conform deciziei Comitetului Etic, comunicarea contravine regulilor Codului, Comitetul Etic invită partea vizată să ia măsuri pentru ca acea comunicare să respecte prevederile prezentului Cod; 

c) Termenul de implementare a deciziei RAC este de cinci zile lucrătoare;

44.2 - a) Deciziile Comitetului Etic trebuie să conțină următoarele informații:

• sursa sesizării;

• obiectul sesizării;

• data înregistrării;

• structura care analizează sesizarea (Comitetul Etic)

• data întrunirii Comitetului Etic;

• hotărârea Comitetului Etic cu motivarea acesteia, acolo unde este cazul;

• prevederile Codului de Practică în Comunicarea Comercială în baza cărora s-a decis;

• termenul de implementare a deciziei.

b) Termenul de implementare de urgență: Comitetul Etic poate solicita implementarea de urgență a deciziei sale – în mai puțin de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei – atunci când prejudiciile aduse de respectiva comunicare consumatorilor sunt majore;

c) Comitetul Etic poate prelungi termenul de implementare la solicitarea părții vizate de decizia RAC și numai din motive de natură logistica.

44.3 - În cazul unei soluționări pe cale amiabilă, inițiatorul sesizării trebuie să informeze RAC în scris asupra stingerii cazului.

44.4 - Părțile implicate nu pot folosi deciziile Comitetului Etic în scop publicitar.

44.5 - Secretariatul va îndosaria spre păstrare la sediul RAC deciziile Comitetului Etic, însoțite de întreaga documentație existentă. Păstrarea deciziilor și a documentației poate fi realizată și sub forma unor copii electronice, caz în care acestea nu vor fi păstrate in formă materială.

44.6 - Secretariatul asigură transmiterea, la cerere și cu aprobarea Consiliului Director, a comunicatelor de presă referitoare la cazurile analizate de Comitetul Etic.

 

Art.45 – Termene

În sensul prezentului Cod, termenele stabilite încep să curgă de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei în care a fost efectuat actul de procedură. Zilele de sărbatoare legală și de repaus săptămânal sunt interuptive în ceea ce privește termenele din prezentul Cod, în sensul că un termen încetează a mai curge începând cu ora 00:00 a zilei de sărbătoare legală sau a zilei de repaus săptămânal și reîncepe a curge de la momentul la care a fost întrerupt de la ora 00:00 a zilei lucratoare următoare.

Art.46 - Codul devine subiect al modificărilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunării Generale și, în principiu, la intervale de cel puțin 2 ani.

ART.47 – Procedurile de modificare a Codului sunt supravegheate de Comitetul Tehnic, constituit din reprezentanti ai membrilor RAC. Comitetul Tehnic elaboreaza forma revizuita a Codului, coroborând toate eventualele sugestii de modificare . Forma finală va fi  supusă  aprobării de către Adunarea Generală a RAC.

I. Preambul  
Berea, atunci cand este consumata in mod responsabil, este compatibila cu un stil de viata echilibrat si sanatos si este savurata in mod responsabil de o mare majoritate de consumatori.
  
In calitate de producatori responsabili, vrem sa ne asiguram ca marketingul berii ii are drept tinta numai pe cei a caror varsta depaseste varsta legala pentru consumul de alcool si ca se face cu suficienta grija, astfel incat sa nu incurajeze consumul excesiv si iresponsabil.
   
Prevederile acestor Comunicari Comerciale pentru Bere reprezinta baza evaluarii activitatilor reale ce tin de comunicarile comerciale. Acest lucru permite industriei berii sa dezvolte comunicari comerciale pentru bere in mod creativ si in concordanta cu valori precum:
• consumul ca experienta placuta, personala sau sociala;
• consumul ca activitate sociala si consumul responsabil ca sursa de bucurie si relaxare;
• consumul responsabil ca parte a unui stil de viata sanatos pentru marea majoritate a consumatorilor;
• consumul ar trebui sa se faca cu moderatie.
  
Pentru a mentine increderea consumatorilor, industria berii are interesul sa se asigure ca toate comuncarile sale comerciale sunt reglementate in mod corespunzator, astfel incat acestea sa fie considerate legale, decente, oneste, adevarate si acceptabile din punct de vedere social.  
  
II. Scopul 
Scopul acestor reguli de comunicare comerciala privind berea este sa asigure respectarea si implementarea continutului lor si chiar sa imbunatateasca – daca si unde este necesar – comunicarile comerciale astfel incat sa nu ofenseze publicul sau chiar se apropie de limita dintre comunicarile adecvate si cele inadecvate.

Toate siturile web ale corporatiilor si cele legate de marca (brand) trebuie sa solicite confirmarea varstei pe pagina de start si sa refuze intotdeauna accesul celor care nu au varsta legala pentru a achizitiona alcool.

Aceste reguli se aplica tuturor canalelor de comunicare comerciala si media, inclusiv comunicarii prin internet si media digitala de orice fel care sunt utilizate pentru a transmite clientilor o comunicare de marketing cu privire la alcool.

Daca nu exista nici o cerinta legala in acest sens, in orice comunicare comerciala difuzata prin mijloace video, materiale tiparite, alte medii de afisaj stradal care permit inscriptionarea, trebuie introdus un mesaj de consum responsabil, oriunde este potrivit. De asemenea, trebuie inserat un mesaj de consum responsabil si pe suprafata etichetelor.

III. Principii de baza  
Comunicarea comerciala trebuie:
• sa fie legala, decenta, onesta si adevarata, conformandu-se principiilor acceptate ale concurentei loiale si bunelor practici de afaceri;
• sa respecte toate cerintele legislative si reglementarile in vigoare;
• sa fie concepute cu simtul responsabilitatii sociale, al bunei credinte si onestitatii;
• sa nu contravina principiilor etice, sa nu ofenseze sau sa conteste demnitatea sau integritatea umana;
• persoanele nu trebuie sa fie prezentate intr-un mod degradant, care sa le priveze de demnitate, sau in situatii in care se injosesc prin propriul comportament;
• sa tina cont de sensibilitatile legate de cultura, sex si religie.

Asemeni tuturor comunicarilor comerciale promotiile la bere trebuie:
• sa fie intotdeauna dezvoltate, implementate si administrate cu responsabilitate;
• sa fie intotdeauna in deplina conformitate cu legile, reglementarile si codurile in vigoare;
• sa nu fie niciodata adresate minorilor (persoane care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool);
• sa nu incurajeze niciodata comportamentul violent, agresiv, periculos, anti-social sau ilegal;
• sa nu incurajeze niciodata consumul de alcool si conducerea vehiculelor sau abuzul de alcool;
• sa nu injoseasca niciodata un grup al societatii si sa nu ofenseze standardele acceptate de bun gust si decenta.

Note explicative
Generale:
1. Scopul oricarei comunicari comerciale ar trebui sa fie promovarea unei anumite marci (brand) si nu a efectelor alcoolului.

2. „Legal” si „conform principiilor competitiei oneste si bunelor practici de afaceri” inseamna ca toate comunicarile comerciale ar trebui sa respecte atat continutul cat si specificul tuturor regulilor nationale, regulamentelor, legilor si practicilor de afaceri.

3. Definitiile a ceea ce este „decent si acceptabil” variaza de la o cultura la alta, chiar si intre grupuri de varsta. Adesea, contextul este cel mai important: formele de adresare ce ar putea fi privite ca ofensatoare de un public mai in varsta pot fi privite ca acceptabile daca sunt adresate cu grija unui public mai tanar, cu varsta peste cea legala pentru achizitia de alcool.

4. Termenul "decent" este de asemenea strans legat de concepte cum sunt violenta sau comportamentul periculos, lipsit de etica si responsbailitate. Acestea trebuie evitate in permanenta, impreuna cu folosirea nejustificata si injositoare a imagisticii, mesajelor si aluziilor de natura sexuala.

5. „Onest”, „adevarat”, „onestitate si cu buna credinta” au legatura cu integritatea mesajelor noastre: nu ar trebui sa mintim niciodata sau sa prezentam fapte neadevarate despre produsul nostru.

6. „Etic” inseamna ca actiunile noastre trebuie sa respecte specificul regulilor privind comunicarea comerciala responsabila. Nu este etic sa incercam sa gasim portite de scapare si modalitati de a evita aceste reguli, sau sa actionam impotriva principiilor morale general acceptate, chiar daca astfel de actiuni nu sunt interzise in mod expres de aceste reguli.

7. Respectarea „demnitatii si integritatii umane” inseamna ca oamenii nu trebuie niciodata prezentati in mod degradant sau pusi sa se injoseasca.
  
Promotii: 
Nimanui nu trebuie sa i se interzica participarea la promotii din cauza rasei, orientarii sexuale, religiei si apartenentei politice.  
   
1 - Consumul responsabil de bauturi alcoolice
1.1 - Comunicarea comerciala nu va prezenta si nu va incuraja consumul excesiv sau iresponsabil de alcool si nici nu va prezenta abstinenta sau moderatia in mod negativ.
   
1.2 - Comunicarea comerciala nu va prezenta persoane in stare de ebrietate, nici nu va sugera in vreun mod ca starea de ebrietate (betie) este acceptabila.
   
1.3 - Comunicarea comerciala nu va incuraja comportamentul violent, agresiv, periculos sau antisocial (imbulzeala sau dezordine publica) sau orice legatura cu medicamentele ilegale sau cultura drogurilor.
   
1.4 - Comunicarea comerciala nu va include prezentarea femeilor insarcinate consumand bere si nu va fi adresata femeilor inscarcinate.
   
1.5 - Comunicarea comerciala nu va sugera consumul de bere in situatii ce sunt privite in general ca iresponsabile sau inadecvate, cum ar fi inainte sau in timpul condusului masinii, la munca sau in timpul practicarii sporturilor - cu exceptia berii fara alcool.

1.6 - Comunicarea comerciala nu trebuie sa sugereze bravura fizica, putere sau forta ca rezultat al consumului de bauturi alcoolice.

1.7 - Comunicarea comerciala nu va incuraja consumul iresponsabil de bere prin volum, durata in timp sau in vreun alt fel.

1.8 - Comunicarea comerciala nu va prezenta abstinenta sau consumul moderat intr-un mod negativ. Exista situatii si momente cand consumul de bauturi alcoolice poate fi nepotrivit, iar noi vom respecta intotdeauna alegerea individuala de a nu consuma alcool.  
   
Note explicative
Generale:  
1. Sa nu se incurajeze niciodata „consumul excesiv sau iresponsabil” inseamna ca toate comuncarile noastre nu trebuie sa ii incurajeze pe oameni sa bea peste limitele sigurantei personale sau in mod antisocial. Consumatorii nu trebuie niciodata incurajati (sau nu trebuie sa li se prezinte in comunicarile noastre) sa depaseasca limitele normale ale consumului de alcool sau sa bea cantitati suficiente pentru a isi pierde autocontrolul (sa nu fie niciodata infatisate sau sugerate situatii in care o persoana este sau urmeaza sa ajunga in stare de ebrietate). Sa nu fie prezentata niciodata o situatie care sugereaza ca o cantitate mare de bere a fost sau urmeaza sa fie consumata. Sa se verifice intotdeauna ca numarul de beri prezentat sa fie in concordanta cu numarul de consumatori prezenti.

2. Se accepta prezentarea persoanelor care beau direct din sticla, dar comunicarile noastre nu trebuie sa implice faptul ca o sticla sau un pahar plin sunt baute dintr-o singura inghititura.

3. Persoanele nu trebuie provocate sa bea: trebuie sa aratam respect „abstinentei si sa promovam moderatia”. Persoanele care aleg sa nu consume alcool sau care aleg sa consume alcool in cantitati limitate nu vor fi discreditate, ridiculizate sau prezentate intr-o lumina negativa - de exemplu, ca fiind mai putin "la moda".

4. Atletii si actorii nu vor fi prezentati consumand bauturi alcoolice inainte sau in timpul unui eveniment de atletism sau a vreunei alte actiuni care necesita abilitati fizice exceptionale, putere sau forta, cu exceptia berii fara alcool.

5. Sponsorizarile sportive in general, care prezinta sigle si sloganuri sunt acceptate, cu conditia sa nu sugereze ca consumul de alcool contribuie la succesul in atletism, cu exceptia berii fara alcool.

6. Consumul responsabil de alcool presupune de asemenea consumul in conditii de siguranta. Niciodata nu vor fi prezentate persoane consumand alcool atunci cand este riscant sa o faca. Dincolo de consumul de alcool asociat cu conducerea autovehiculelor, alte situatii riscante sunt: utilizarea oricaror mecanisme, excursiile montane si alpinismul, manipularea unei barci sau a unui jet-ski, chiar si inotul etc.
   
In ceea ce priveste promotiile:
• promotiile nu trebuie sa se refere la „concursuri de baut” ce incurajeaza consumul de alcool excesiv sau iresponsabil;
• activitatile promotionale sau mesajele nu trebuie sa incurajeze niciodata consumatorii sa ia parte la activitati riscante sau potential periculoase;
• activitatile promotionale ce implica degustarea vor fi evitate in benzinarii, cu exceptia berii fara alcool;
• nici o promotie sau material promotional nu va incuraja consumul iresponsabil sau abuziv de alcool;
• daca una dintre activitatile prezentate la punctul 6, de mai sus, este inclusa in publicitate, este important sa fie stabilit faptul ca consumul de alcool este realizate DUPA ce activitatea respectiva s-a incheiat si la fel de important este sa fie indicat faptul ca activitatea nu va fi reluata dupa ce consumul de alcool a avut loc.
    
2 - Minori  
2.1 - Comunicarea comerciala nu va fi realizata pentru a fi directionata catre persoanele sub varsta minima legala pentru achizitia de alcool (respectiv. 18 ani).
   
2.2 - Comunicarea comerciala nu va prezenta persoane consumand bere daca acestea nu sunt, actioneaza si par, in limite rezonabile, a avea peste varsta de 25 de ani.
   
2.3 - Comunicarea comerciala nu va fi directionata in mod specific catre minori si nici nu va prezenta minori ce consuma bere.
  
2.4 - Comunicarea comerciala nu va promova berea in mediile de comunicare tiparite (ziare, reviste), programe sau evenimente ale caror public majoritar se stie ca este reprezentat de minori. (Acolo unde este posibil, se vor cauta cifrele/datele privind audienta din media).
   
2.5 - Comunicarea comerciala in timpul difuzarilor media (TV, radio sau cinema) care pot avea audienta formata din mai mult de 25% minori, va aparea doar dupa orele din prime-time (astfel cum este definita de catre legislatia nationala in vigoare).
   
2.6 - Comunicarea comerciala cum ar fi panourile, posterele din statiile de autobuz etc. nu va fi amplasata in apropierea si in raza scolilor, liceelor, gradinitelor, locurilor de joaca, lacase de cult sau in alte locuri folosite in special de persoane aflate sub varsta la care este permis consumul de alcool pe o raza de 150 m.

2.7 - Comunicarea comerciala precum logo-ul sau denumirea comerciala a marcii (brand-ului) nu va fi autorizata pentru a fi folosita pe materiale sau marfuri (produse) ce urmeaza a fi folosite in primul rand de persoane ce sunt sub limita legala de varsta pentru achizitia de alcool.

2.8 - Site-urile web legate de bere vor dispune de un filtru activ, care va verifica varsta legala pentru achizitia de alcool a fiecarui utilizator si va interzice accesul celor care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool si de asemenea vor include un mesaj cu privire la consumul responsabil.  
   
Note explicative
Generale:

1. Comunicarea comerciala nu va face uz de obiecte, imagini, simboluri, muzica, personaje fictive sau reale care sunt atractive in special pentru minori.

2. Comunicarea comerciala nu va face uz de marci familiare, nume, sigle, jocuri, echipamente pentru jocuri sau orice alte articole care sunt atractive in special pentru minori.

3. Pentru publicitatea cinematografica, clasificarea filmului reprezinta doar o linie directoare (se stie ca 70% din public sunt persoane peste 18 ani).

In ceea ce priveste promotiile:
• nici o promotie nu va fi adresata persoanelor care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool;
• continutul materialelor si activitatilor promotionale nu va fi adresat in principal persoanelor sub varsta legala de cumparare;
• vor fi facute toate demersurile necesare pentru ca promotiile sa nu ingaduie degustarea pentru cei care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool. Personalul de promotie va fi instruit sa nu serveasca/sa refuze servirea mostrelor catre persoane care nu au implinit aceasta limita de varsta.

Internetul si tehnologiile aferente:
• in ceea ce priveste anunturile (reclamele) pe internet, mesajele pe telefonul mobil, site-urile internet, continutul acestora si tehnologiile aferente, acestea vor fi concepute pentru adulti. Site-urile web ale companiilor si cele destinate marcilor, ale promotiilor si ale tertelor parti se vor supune acelorasi reguli. Continutul care ar putea atrage minori in mod special trebuie evitat;
• toate site-urile marcilor trebuie sa specifice clar ca este permis numai accesul persoanelor care au implinit varsta legala de cumparare si ca nu este permis accesul celor care nu au implinit 18 ani. In vederea cestui lucru vor fi instalate filtre active pe fiecare site de marca.
   
3 - Condusul
3.1 - Comunicarea comerciala nu trebuie niciodata sa asocieze, direct sau indirect, consumul de bere cu actiunea de a conduce vehicule de orice tip.
   
3.2 - Comunicarea comerciala nu va infatisa si nu va incuraja niciodata consumul de bere in timpul sau inaintea conducerii autovehiculelor de orice fel - inclusiv a barcilor de viteza, jet-ski-urilor, snow mobilelor sau aparatelor de zbor.

3.3 - Daca comunicarea comerciala prezinta un individ care ajunge la o petrecere sau conduce un vehicul inainte de a intra intr-un bar, trebuie sa fie clar ca aceasta persoana nu va conduce ulterior.

Note explicative
Generale:

1. Sponsorizarea transportului public si a taxiurilor este permisa.

2. Expunerea marcilor pe camioane si alte vehicule (utilizate in scop comercial) este permisa.

3. In cazul in care comunicarea comerciala prezinta o persoana care soseste la o petrecere sau conduce un automobil inainte de a intra intr-un bar, trebuie sa fie foarte clar facut faptul ca persoana respectiva nu va conduce ulterior.

In ceea ce priveste promotiile:
• este recomandata o vigilenta deosebita in ceea ce priveste participarea la promotii a consumatorilor care ar putea conduce dupa desfasurarea activitatilor promotionale - de exemplu, dupa o degustare la supermarket sau in cazul in care aceste activitati au loc in locatii legate de conducerea vehiculelor - cum ar fi restaurantele sau magazinele de pe marginea soselelor;
• se recomanda afisarea unui mesaj de tipul "nu consumati alcool la volan" sau "nu conduceti dupa ce ati consumat alcool". Exceptie face berea fara alcool.

4 - Afirmatiile despre sanatate si despre continutul de alcool  
4.1 - Comunicarea comerciala nu va crea nici o confuzie sau neintelegere privind natura si taria berii.
  
4.2 - Comunicarea comerciala nu va folosi taria crescuta sau scazuta a berii ca si calitate pozitiva a berii.
   
4.3 - Comunicarea comerciala nu va implica faptul ca abuzul poate fi evitat prin consumul de bere cu continut scazut de alcool.
   
4.4 - Comunicarea comerciala nu ii va atribui berii proprietatea de a preveni, trata sau vindeca o boala a oamenilor, nici nu va fi asociata si nici nu va face referire la o astfel de proprietate.
   
4.5 - Comunicarea comerciala nu va sugera ca bauturile alcoolice ar trebui consumate pentru potentiale beneficii de sanatate. 

4.6 - Comunicarea comerciala nu trebuie niciodata sa pretinda ca berea are calitati terapeutice sau ca este un stimulent, sedativ sau o metoda de a rezolva conflictele personale.
   
4.7 - Comunicarea comerciala poate include informatii factuale, cum sunt continutul de calorii sau carbohidrati, cu conditia ca acestea sa nu fie asociate unor afirmatii privind beneficii asupra sanatatii.

4.8 - Comunicarea comerciala nu trebuie sa asocieze berea cu starea de graviditate sau se adreseze in vreun fel femeilor insarcinate.

4.9 - Comunicarea comerciala trebuie sa se asigure asupra faptului ca ambalajele, materialele de marketing, precum si publicitatea pentru versiunile de bere cu alcool si fara alcool sunt evident diferite si distincte.  
   
5 - Succesul social si sexual
5.1 - Comunicarea comerciala nu va crea impresia ca consumul de bere sporeste sau reprezinta o conditie a acceptarii sociale, succesului social sau seductiei sau sa promoveze sau exploateze indulgenta sexuala sau permisivitatea sau sa prezinte nuditatea.
  
5.2 - Comunicarea comerciala nu va sugera ca consumul de alcool poate inlatura inhibitiile de natura sexuala. 

5.3 - Comunicarea comerciala nu va crea imaginea berii ca metoda de a rezolva problemele vietii de fiecare zi.
   
5.4 - Comunicarea comerciala nu va face discriminari intre persoanele de orice sex.  
   
Note explicative  
Generale:  
1. Este perfect acceptabil sa se prezinte persoane atractive sau scene in care barbatii si femeile socializeaza.

2. Imbracamintea si caracterul sau oportun vor fi intotdeauna evaluate in contextul in care apar (de exemplu persoanele ce poarta costume de baie langa piscina sau pe plaja sunt pe deplin acceptabile).

3. Succesul social inseamna castigarea unui statut sub forma promovarii, bogatiei, prietenilor, posesiunilor si popularitatii precum si atragerea admiratiei sau recunoasterii meritelor din partea oamenilor.
 
4. In general, termenul de „succes sexual” este deschis unui numar de interpretari diferite si care nu se exclud reciproc intotdeauna, dar conform sensului pe care i-l dam noi, comunicarea comerciala nu trebuie:
- sa prezinte berea ca ajutor pentru a seduce;
- sa prezinte bautul berii ca preludiu al activitatilor sexuale;
- sa prezinte berea ca „accesoriu” pentru activitati sexuale.  
   
6 - Asociere cu activitati periculoase
Comunicarea comerciala nu va asocia consumul cu operarea utilajelor potential periculoase sau cu desfasurarea activitatilor potential periculoase si nu va prezenta consumul inainte sau in timpul activitatilor sau in locatiile ce sunt potential periculoase.  
  
7 - Mostre gratuite
“Samplingul” inseamna oferirea catre clienti a unei experiente pozitive a marcii (brand-ului), care ii face sa doreasca sa cumpere produsul. Daca se ofera oricarui client mai mult de un pahar de bautura, acest lucru ar putea fi interpretat ca incurajare a consumului iresponsabil de alcool.  
   
Distribuirea de „mostre gratuite” trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
• mostrele gratuite nu se pot oferi minorilor (persoanelor ce nu au varsta legala pentru a achizitiona alcool), chiar daca parintii isi dau acordul;
• berea poate fi oferita gratuit numai in zone destinate ospitalitatii;
• mostrele trebuie sa fie numai o masura (o unitate standard de maximum 50 cl, care trebuie consumata la locul in care s-a facut distribuirea);
• fiecare persoana care degusta o mostra trebuie informata despre faptul ca aceasta contine alcool, precum si cu privire la concentratia de alcool;
• in cazul in care mostra nu este consumata la punctul de distributie, cei care o primesc trebuie sa fie informati ca mostra este destinata in exclusivitate consumului acestora, ca nu ar trebui sa o consume inainte de a conduce si ca nu trebuie sa o ofere minorilor.

8 - Respectare si control  
8.1 - Toti membrii asociatiei „Berarii Romaniei” ("BR") se obliga sa respecte toate regulile de mai sus.  
  
8.2 - Fiecare membru are obligatia de a se asigura ca angajatii sai, implicati in toate comunicarile comerciale, respecta Codul si ca acest Cod devine o parte integranta a procesului de aprobare pentru orice comunicare comerciala.  
   
8.3 - Respectarea Codului trebuie asigurata, de asemenea, ca si conditie anterioara incredintarii afacerilor catre:
• agentiile de publicitate;
• societatile de cercetari de marketing;
• agentii si cumparatori de media;
• alti consultanti si alte agentii externe.

9 - Monitorizarea plangerilor
9.1 Oricine (persoana fizica, persoana juridica sau entitate a Statului) poate sesiza Consiliul Roman pentru Publicitate privind o comunicare comerciala prin formularea unei sesizari scrise referitoare la activitatea oricarui membru al Asociatiei Berarii Romaniei. Aceasta sesizare va fi trimisa direct catre Consiliul Roman pentru Publicitate, in atentia presedintelui, o copie catre secretarul executiv si, eventual, o copie catre directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei.

9.2 Secretarul executiv al Consiliului Roman pentru Publicitate sau directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei il va informa pe membrul Asociatiei referitor la activitatea caruia a fost depusa sesizarea.

9.3 Sesizarea va fi analizata de catre un Comitet Etic al Consiliului Roman pentru Publicitate, conform Codului de Comunicare Comerciala al Consiliului Roman pentru Publicitate.

9.4 Pentru ca acest Cod este recunoscut de membrii Asociatiei Berarii Romaniei, decizia Comitetului Etic va fi respectata.

9.5 Incepand cu data de 1 iulie 2009 Asociatia Berarii Romaniei, pe baza informatiilor furnizate de catre Consiliul Roman pentru Publicitate, va intocmi 2 rapoarte semestriale (in decembrie si iunie) ce vor viza sesizarile depuse. Cele 2 rapoarte vor fi publicate in termen de maxim 15 zile, de la sfarsitul fiecarui semestru.

9.6 Intre site-ul Asociatiei Berarii Romaniei si cel al Consiliului Roman pentru Publicitate trebuie sa existe o legatura, astfel incat cei care acceseaza site-ul Asociatiei sa aiba posibilitatea, in cazul in care observa nereguli intr-o comunicare comerciala, sa depuna o sesizare si sa trimita o sesizare cu ajutorul formularelor existente pe site.

10 - Autosesizarea
10.1 Asociatia Berarii Romaniei se poate autosesiza referitor la practici existente pe piata care incalca prevederile Codului de comunicare comerciala, printr-unul din membrii Comitetului de Reglementare.

10.2 Autosesizarea se poate constitui atunci cand unul dintre membrii Comitetului de Reglementare aduce la cunostinta in scris, printr-o comunicare electronica, celorlalti membri ai Comitetului despre o posibila nerespectare a Codului in ceea ce priveste comunicarea comerciala.

10.3 Autosesizarea va fi dezbatuta in cadrul sedintelor Comitetului de Reglementare, decizia finala fiind luata prin majoritatea voturilor existente.

10.4 In cazul in care, in urma autosesizarii, Comitetul de Reglementare constata o incalcare a Codului de comunicare comerciala, directorul executiv al Asociatiei Berarii Romaniei va aduce in scris acest fapt la cunostinta membrului Asociatiei care a incalcat Codul si necesitatea de a corecta actiunea intreprinsa.

10.5 In cazul in care membrul Asociatiei care a incalcat Codul refuza sa isi corecteze comunicarea, autosesizarea va fi trimisa catre Consiliul Roman pentru Publicitatea pentru a fi analizata de catre Comitetul Etic al Consiliului.

11 - Dispozitii generale
11.1 Codul devine subiect al modificarilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunarii Generale a Consiliului Roman pentru Publicitate, cel putin o data pe an.

11.2 Comitetul de Reglementare al Asociatiei Berarii Romaniei supravegheaza procedurile de modificare a Codului si elaboreaza forma finala a acestuia, coroborand toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea Generala a Consiliului Roman pentru Publicitate.

11.3 Membrii Asociatiei Berarii Romaniei trebuie sa accepte Codul in intregime, sa actioneze in conformitate cu acesta, sa il respecte si sa fie in totalitate responsabili pentru actiunile lor, potrivit prevederilor Codului.

11.4 O versiune a Codului se gaseste pe site-ul Asociatiei dar si pe site-ul a cel putin unuia dintre membrii Asociatiei Berarii Romaniei.

1. Preambul
Companiile de telecomunicatii (telefonie fixa, telefonie mobila, internet, servicii de televiziune) sunt companii active si deseori vizibile pe piata de publicitate. Prin specificul produselor si al serviciilor oferite, comunicarea comerciala a acestor companii se innoieste si se modifica rapid, uneori in termen de cateva zile. De asemenea, produsele si serviciile oferite sunt de o asemenea natura incat comunicarea comerciala pentru acestea contine informatii numeroase si complexe.

Avand in vedere argumentele enumerate mai sus, membrii RAC din domeniul telefoniei fixe, telefoniei mobile, internetului si serviciilor de televiziune doresc sa  asigure prin auto-reglementare o comunicare onesta, adevarata, neechivoca, care sa ii ofere consumatorului, cat mai clar, toate informatiile de care are nevoie pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza si pentru a nu se simti inselat.

2. Definitii
Companie de telecomunicatii = persoana juridica a carei activitate consta in furnizarea de servicii si produse de telefonie fixa, telefonie mobila, acces la internet, transfer de date, radio si televiziune, precum si orice alte servicii, produse sau accesorii ale acestora.
Nota de subsol (explicatii, exceptii,precizari) = text scris sau vorbit care apare in cazul comunicarilor comerciale realizate prin diverse medii si distribuite pe diverse suporturi, in timpul sau ulterior comunicarilor comerciale , si care au scopul de a oferi explicatii suplimentare, precizari sau referiri la anumite exceptii privind ofertele comerciale ale companiilor de telecomunicatii. 
Consumatorul mediu = consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent şi precaut, tinand seama de factorii sociali, culturali si lingvistici.

3. Aplicabilitatea codului
Codul se va aplica tuturor comunicarilor comerciale ale companiilor de telecomunicatii, dupa cum urmeaza:
- Comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema si video;
- Comunicarilor realizate prin material tiparite de tip ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau altele asemenea;
- Comunicarilor realizate prin alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare;
- Comunicariilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum si altor materiale promotionale;
- Comunicarilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare si transmitere a informatiei, incluzand telefonia fixa si mobila, comunicarile on-line (de tip e-mail, banner, pop-up si alte elemente asimilate acestora).

4. Prevederi
Art. 1 – Claritatea informatiilor
Comunicarea comerciala trebuie transmisa astfel incat sa fie clara, neechivoca si usor de inteles de catre consumatorul mediu.

Art. 2 – Corectitudinea informatiilor
Toate informatiile transmise prin comunicarea comerciala trebuie sa fie corecte si adevarate.

Art. 3 – Substantierea publicitatii
Anuntatorul trebuie sa fie in masura sa probeze in orice moment validitatea si veridicitatea datelor, ale descrierilor, ale afirmatiilor, ale ilustratiilor si ale testimonialelor folosite in publicitate. Probarea acestora trebuie efectuata prin elemente concrete si relevante.

Art. 4 – Informare completa
Comunicarea comerciala nu trebuie sa prezinte in mod eronat, ambiguu ori inselator date sau informatii sau sa omita oferirea unor astfel de informatii care pot fi importante in decizia de achizitionare a unui serviciu sau produs.

Art. 5 – Notele de subsol 
a. In cazul comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale (televiziune, cinema, video sau altele asemenea), notele de subsol trebuie sa aiba o dimensiune de minimum 14 puncte (font Arial) si sa fie prezente pe ecran cel putin pe intreaga durata de afisare sau de rostire a informatiilor pe care le completeaza sau le explica. 
b. Notele de subsol trebuie sa aiba o durata de afisare suficienta pentru a putea fi citite de consumatorul mediu, asa cum este el definit in prezentul cod.
c. Pentru comunicarile prin intermediul radioului, notele de subsol trebuie sa fie rostite cu o viteza suficienta pentru a putea fi clar si usor intelese de catre consumator.
d. In cazul comunicarilor realizate prin mijloace tiparite (ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau altele asemenea) notele de subsol vor avea o dimensiune suficienta pentru a putea fi usor citite si intelese de consumator.
e. Notele de subsol trebuie sa fie indeajuns de clare si explicite in asa fel incat consumatorul sa inteleaga conditiile reale in care poate beneficia de produsele sau serviciile promovate prin comunicarile comerciale. Totusi, in situatia in care vor exista constrangeri legate de dimensiunea spatiului de subsol sau a timpului de afisare, aceste note vor putea face trimiteri catre adrese de web sau catre alte asemenea mijloace ce vor oferi consumatorului mediu toate informatiile de care va avea nevoie in decizia de achizitionare a unui produs.

5. Note 
1. Pentru solutionarea unei sesizari privind o comunicare comerciala, membrii RAC vor apela cu intaietate la Consiliul Roman pentru Publicitate urmand procedura descrisa in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC. Cu toate acestea, nu este exclus dreptul membrilor RAC de a sesiza in acelasi timp si alte organizatii sau institutii in drept sa analizeze astfel de sesizari.
2. Orice termen a carui definitie nu se regaseste in prezentul document va avea definitia descrisa in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC .
3. Dispozitiile descrise in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC se vor aplica si prezentului document in conditiile in care este posibil.

Vezi fisierul 5 mai jos!

Vezi fisierul 2 mai jos!