Statutul RAC

Activitatea Consiliului se desfasoara conform Statutului. Ultima forma a acestuia a fost aprobata in Adunarea Generala din 5 mai 2011. Statutul a fost modificat in urma identificarii necesitatii de a ne desfasura activitatea in baza unui statut modern, conform cerintelor actuale.

- CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1 - Consiliul Roman pentru Publicitate este o organizatie profesionala, neguvernamentala, non profit si independenta avand ca scop dezvoltarea in Romania a unei activitati publicitare decente, oneste, corecte si legale.
   
Art. 2 - Asociatia urmeaza regimul juridic prevazut de OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
   
Art. 3 - Consiliul Roman pentru Publicitate este persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia din Romania.
   
Art. 4 - Consiliul Roman pentru Publicitate poate coopera, se poate asocia sau afilia cu alte organizatii avand scopuri similare, legal infiintate in Romania sau in stainatate.

- CAPITOLUL II - Denumirea, sediul si durata

Art. 5 - Denumirea asociatiei este „Consiliul Roman pentru Publicitate".
   
Art. 6 - Sediul asociatiei este in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 61, Ap. 55. Sediul va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania, in baza Hotararii Adunarii Generale, adoptata in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania. Adunarea Generala poate delega Consiliului Director aceasta prerogativa.
   
Art. 7 - Consiliul Roman pentru Publicitate se constituie pe o perioada de timp nelimitata.
   
Art. 8 - Consiliul Roman pentru Publicitate functioneaza in baza prezentului Statut.

- CAPITOLUL III - Obiectul de activitate

Art. 9 - Consiliul Roman pentru Publicitate urmareste dezvoltarea activitatii publicitare in Romania, crearea si dezvoltarea - in cadrul oferit de legislatia in domeniu - a unui sistem etic de autocontrol in domeniul publicitatii, in spiritul concurentei loiale, care sa asigure protectia consumatorilor si interesul public general impotriva consecintelor negative ale publicitatii.
   
Art. 10 - Pentru realizarea scopului sau Consiliul Roman pentru Publicitate desfasoara urmatoarele activitati:
(a) elaboreaza, promoveaza si imbunatateste normele de publicitate si practicile din acest domeniu;
(b) defineste si codifica regulile si principiile privind publicitatea in Romania, elaborand Codul de Practica in Publicitate;
(c) investigheaza si solutioneaza sesizarile legate de potentialele incalcari ale Codului de Practica in Publicitate; impune respectarea de catre membrii sai a reglementarilor privind publicitatea in conformitate cu legile in vigoare si Codul de Practica in Publicitate;
(d) efectueaza, la cerere, evaluari preliminare asupra campaniilor publicitare;
(e) reprezinta pe plan national si international interesele privitoare la autoreglementarea non guvernamentala in domeniul publicitatii;
(f) orice alte activitati nementionate mai sus, in indeplinirea scopului asociatiei.
   
Art. 11 - Obiectivele se realizeaza prin decizii, prin schimburi de experienta, prin publicarea de studii si articole in reviste de specialitate din tara si din strainatate sau prin orice alte mijloace stabilite de Consiliul Roman pentru Publicitate.

- CAPITOLUL IV - Membrii Consiliului Roman pentru Publicitate. Drepturi si obligatii

Art. 12 - Membru al Consiliului Roman pentru Publicitate poate fi orice persoana a carei activitate include producerea, utilizarea sau difuzarea de publicitate pe teritoriul Romaniei. Persoanele care au participat la Adunarea Generala de Constituire sunt membri fondatori.
   
Art. 13 - Membrii Consiliului Roman pentru Publicitate pot fi: membri deplini si membri onorifici.
   
Art. 14 - Membrii deplini ai Consiliului Roman pentru Publicitate sunt:
(a) membrii a caror activitate implica producerea de publicitate (Agentii Membre);
(b) membrii a caror activitate implica utilizarea de publicitate (Anuntatori Membrii);
(c) membrii a caror activitate implica difuzarea de publicitate (Membrii Media);
(d) asociatiile profesionale care isi desfasoara activitatea in cadrul industriei publicitare sau in domenii legate de aceasta.
   
Art. 15 - Asociatiile profesionale si grupurile reprezentative care si desfasoara activitatea in cadrul industriei publicitare sau in domenii legate de aceasta cat si persoanele fizice care lucreaza in aceste domenii si care sustin obiectivele asociatiei pot fi alese membri de onoare ai Consiliului Roman pentru Publicitate ca recunoastere a muncii lor.
   
Art. 16 - Membrii de Onoare pot participa la sedintele Adunarii Generale si pot avea rol consultativ in organele asociatiei dar nu au drept de vot in cadrul Adunarii Generale. Membrii de Onoare sunt exceptati de la obligatia de plata a contributiilor anuale.
   
Art. 17 - Solicitarea in vederea inscrierii in Consiliul Roman pentru Publicitate se face catre Consiliul Director. Cererea trebuie sa fie in forma scrisa si sa fie sustinuta de cel putin un Membru al Consiliului Roman pentru Publicitate.
   
Art. 18 - Cererile pentru solicitarea calitatii de membru sunt transmise de catre Secretariatul Consiliului Roman pentru Publicitate tuturor membrilor asociatiei. Daca in termen de treizeci de zile calendaristice de la transmiterea acestora niciun membru al Consiliului Roman pentru Publicitate nu se manifesta impotriva cererii de aderare a unui solicitant, Secretariatul va supune cererea Consiliului Director, in vederea validarii cererii de aderare.
   
Art. 19 - Consiliul Director va adopta, in proxima sedinta de dupa consultarea membrilor, o hotarare de acordare a calitatii de membru al Consiliului Roman pentru Publicitate solicitantului.
   
Art. 20 - Dobandirea calitatii de membru este conditionata suspensiv de achitarea de catre noul membru a contributiei anuale precum si de acceptarea de catre acesta, in scris, sub semnatura reprezentantului desemnat, a prevederilor Statutului si Codului de Practica in Publicitate.
   
Art. 21 - Daca in termen de treizeci de zile calendaristice de la transmiterea unei cereri de aderare catre toti membrii Asociatiei, un membru RAC se pronunta impotriva admiterii unui solicitant, cererea acestuia pentru dobandirea calitatii de membru va fi supusa dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale.

Art. 22 - In conditiile Art. 21, Adunarea Generala poate accepta sau respinge obtinerea calitatii de membru in Consiliul Roman pentru Publicitate, prin vot. Adunarea Generala poate respinge o cerere de aderare fara a fi necesara motivarea hotararii sale. Cel caruia i s-a respins cererea nu va mai putea adresa o noua cerere decat dupa trecerea unui an de la respingerea primei cereri.

Art. 23 - Retragerea unui membru din Consiliul Roman pentru Publicitate se poate face cu un preaviz de o luna adresat Consiliului Director. Preavizul va fi transmis in scris, cu confirmare de primire.

Art. 24 - Membrul care se retrage din Consiliul Roman pentru Publicitate are obligatia de a plati catre acesta contributia la zi pana la data la care are loc retragerea.
    
Art. 25 - Adunarea Generala poate exclude membrii asociatiei in cazurile cand acestia:
a) intra in procedura de faliment;
b) intarzie cu mai mult de 3 luni achitarea cotizatiei sale anuale;
c) intreprind in mod repetat actiuni ce sunt in contradictie cu scopul si activitatea Consiliului Roman pentru Publicitate;
d) nu se conformeaza in mod repetat deciziilor Consiliului Director sau ale Adunarii Generale a Consiliului Roman pentru Publicitate;
e) activitatea acestora nu mai corespunde cu obiectul asociatiei.
   
Art. 26 - Membrii Consiliului Roman pentru Publicitate au urmatoarele drepturi:
a) de a participa la Adunarile Generale;
b) de a vota in Adunarile Generale (numai membrii deplini); fiecare membru deplin are dreptul la un vot;
c) de a alege si a fi alesi (prin reprezentatii sai) in organele de conducere ale Consiliului Roman pentru Publicitate;
d) de a avea acces la toate informatiile si datele primite sau detinute de Consiliul Roman pentru Publicitate;
e) de a controla activitatea Consiliului Roman pentru Publicitate, de a analiza rapoartele privind activitatea si administrarea patrimoniului;
f) membrii care se retrag sau care au fost exclusi din Consiliul Roman pentru Publicitate nu au nici un drept cu privire la patrimoniul asociatiei.
   
Art. 27 - Membrii Consiliului Roman pentru Publicitate au urmatoarele obligatii:
a) de a respecta prevederile Statutului si ale Codului de Practica in Publicitate;
b) de a actiona pentru indeplinirea obiectivelor Consiliului Roman pentru Publicitate;
c) de a respecta si a duce la indeplinire deciziile luate in conformitate cu Codul de Practica in Publicitate si prezentul Statut;
d) de a plati in termen cotizatiile, astfel cum au fost stabilite de Consiliul Director;
e) de a pune la dispozitia Consiliului Roman pentru Publicitate toate datele si informatiile necesare, in masura in care aceasta nu afecteaza interesele de afaceri ale membrilor respectivi.

- CAPITOLUL V - Structura si organizatie

Art. 28 - Organele de conducere ale asociatiei sunt Adunarea Generala a membrilor asociatiei, Consiliul Director si Cenzorul.
    
ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIATIEI
Art. 29 - Adunarea Generala este organismul suprem al asociatiei si este constituita din toti membrii sai deplini. Fiecare membru este reprezentat, la sedintele Adunarii Generale, de reprezentantul sau legal sau de alta persoana imputernicita de reprezentantul legal al respectivului membru.
  
Art. 30 - Adunarea Generala este legal intrunita si poate lua decizii daca sunt prezenti sau legal reprezentati cel putin 1/2 din membrii deplini. Deciziile pot fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti sau legal reprezentati.
   
Art. 31 - Adunarea Generala Ordinara a Consiliului Roman pentru Publicitate se convoaca anual de catre Consiliul Director cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data stabilita.

Art. 32 - Convocarea se va face in scris (e-mail, fax, scrisoare etc.) si va mentiona locul, data si ora la care va avea loc sedinta, precum si ordinea de zi a acesteia. 
In lipsa cvorumului prevazut de Statut in ziua la care a fost convocata sedinta se va proceda la o a doua convocare a Adunarii Generale pentru o data care nu va depasi 7 (sapte) zile calendaristice. A doua convocare va fi transmisa in forma prevazuta de alineatul precedent.
  
Art. 33 - Adunarea Generala Extraordinara se intruneste de cate ori este necesar. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare se va face, cu cel putin 15 de zile calendaristice inainte de data stabilita, de catre Consiliul Director, la initiativa sa, sau la propunerea in scris a cel putin 1/3 din numarul membrilor deplini ai asociatiei.
   
Art. 34 - In cazul in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale figureaza dizolvarea Consiliului Roman pentru Publicitate, modificarea statutului sau retragerea calitatii de membru, Adunarea Generala este legal intrunita si poate lua decizii numai daca sunt prezenti sau legal reprezentati cel putin 2/3 din membrii deplin. Deciziile vor fi luate cu acordul a minimum 2/3 din numarul total al membrilor deplini prezenti sau reprezentati.
   
Art. 35 - Toate hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru membrii sai, inclusiv pentru cei care nu au participat la sedinta sau care au votat impotriva hotararii respective. Deciziile sunt adoptate prin vot deschis, cu exceptia cazului in care cel putin 1/3 din numarul membrilor deplini prezenti sau reprezentati cer adoptarea deciziilor prin vot secret.
   
Art. 36 - Adunarea Generala ia decizii cu privire la urmatoarele probleme:
a) politica si directiile de actiune pentru realizarea obiectivelor Consiliului Roman pentru Publicitate;
b) alegerea membrilor Consiliului Director;
c) stabilirea atributiilor si competentelor Consiliului Director;
d) revocarea - individuala sau in bloc - a membrilor Consiliului Director;
e) aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli al Consiliului Roman pentru Publicitate;
f) stabilirea cuantumului cotizatiilor membrilor Consiliului Roman pentru Publicitate pentru anul urmator pe baza propunerii Consiliului Director;
g) aprobarea rapoartelor anuale ale Cenzorului;
h) aprobarea planului anual de activitate a Consiliului Roman pentru Publicitate;
i) aprobarea raportului anual de activitate a Consiliului si a bilantului contabil;
j) numirea Cenzorului si fixarea remuneratiei acestuia;
k) primirea (in conditiile art. 21) si excluderea membrilor in/din asociatie in conformitate cu prevederile Statutului;
l) dizolvarea si lichidarea Consiliului Roman pentru Publicitate;
m) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
n) adoptarea si modificarea Codului de Practica in Publicitate;
o) aprobarea cooperarii, asocierii sau afilierii cu alte organizatii cu scopuri similare;
p) infiintarea de filiale.
   
CONSILIUL DIRECTOR
Art. 37 - Consiliul Director este organul executiv al Consiliului Roman pentru Publicitate si asigura desfasurarea activitatii acestuia in perioada dintre doua Adunari Generale. Actioneaza pentru aducerea la indeplinire a obiectivelor Consiliului Roman pentru Publicitate si a hotararilor Adunarii Generale.
   
Art. 38 - Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala dintre reprezentantii membrilor Asociatiei. Numarul membrilor Consiliului Director este de 7 dintre care un presedinte, un vicepresedinte si un trezorier.
  
Art. 39 - Consiliul Director poate lua decizii daca sunt prezenti majoritatea membrilor. Participarea la sedinte poate fi realizata si prin mijloace de comunicare la distanta, care asigura in timp real legatura audio-video sau cel putin audio intre membri (tele sau videoconferinte).  Deciziile se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de egalitate votul presedintelui este decisiv.
  
Art. 40 - Membrii Consiliului Director raspund solidar fata de Consiliul Roman pentru Publicitate in ceea ce priveste gestionarea patrimoniului asociatiei precum si modul de indeplinire a hotararilor Adunarii Generale.
  
Art. 41 - Consiliul Director are urmatoarele atributii:
g) alege presedintele, vice-presedintele si trezorierul Consiliului Director;
h) numeste personalul executiv al asociatiei si ii stabileste atributiile;
i) aduce la indeplinire deciziile Adunarii Generale;
j) adopta masurile necesare realizarii obiectivelor Consiliului Roman pentru Publicitate in masura in care aceste masuri nu sunt de competenta Adunarii Generale;
k) convoaca sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale;
l) intocmeste proiectul de program anual de activitate, bugetul anual de venituri si cheltuieli pe care le supune aprobarii Adunarii Generale;
m) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;
n) propune Adunarii Generale admiterea si excluderea de membri;
o) aproba donatiile facute Consiliului Roman pentru Publicitate;
p) stabileste salariul si atributiile personalului angajat;
q) angajeaza si concediaza personalul angajat;
r) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
s) orice alte atributii delegate de catre Adunarea Generala.
  
Art. 42 - Membrii Consiliului Director sunt alesi pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi. In cazul in care un post devine vacant acesta va fi ocupat prin alegerea unui nou membru, pana la expirarea mandatului in curs.
   
Art. 43 - Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este nevoie dar cel putin o data la 4 luni la sediul Consiliului Roman pentru Publicitate.
   
Art. 44 - Consiliul Director poate infiinta comitete pentru rezolvarea unor probleme de specialitate si numeste membrii si presedintii acestora. Calitatea de membru al unui astfel de comitet nu este conditionata de calitatea de membru al asociatiei.
  
Art. 45 - Presedintele Consiliului Director. Presedintele Consiliului Director asigura managementul asociatiei, in conformitate cu puterile acordate de Adunarea Generala si/sau de Consiliul Director. Presedintele va actiona strict in limitele puterilor conferite, fiind personal si pe deplin raspunzator pentru orice act exercitat cu depasirea limitelor puterilor conferite. Presedintele Consiliului Director reprezinta si poate angaja asociatia in relatiile cu tertii, in limitele conferite de Hotararile Adunarii Generale, adoptate in acest sens.
   
Art. 46 - Vice-presedintele Consiliului Director. Vicepresedintele exercita toate atributiile presedintelui Consiliului Director, avand toate drepturile si obligatiile acestuia, in perioada in care presedintele lipseste sau este indisponibil.
   
Art. 47 - Trezorierul asigura functionarea, din punct de vedere financiar, in bune conditii a asociatiei prin urmarirea colectarii si administrarii fondurilor asociatiei precum si a constituirii si administrarii patrimoniului acesteia. Are drept de semnatura in banca.
  
Art. 48 - Personalul Executiv. Personalul executiv – Directorul si Secretarul Executiv au calitatea de angajati si asigura conducerea operativa a asociatiei. Atributiile Directorului si Secretarului Executiv vor fi precizate in anexa la contractul individual de munca (fisa postului).
  
Art. 49 - Adunarea Generala va numi un cenzor, care trebuie sa fie un contabil autorizat, in conformitate cu prevederile legii. Cenzorul va intocmi anual pentru Adunarea Generala un raport privind activitatile financiare ale Asociatiei si va avea atributiile stabilite de O.G. nr. 26/2000.

- CAPITOLUL VI - Veniturile Consiliului Roman pentru Publicitate

Art. 50 - Patrimoniul initial al Consiliului Roman pentru Publicitate este de 1.000 lei. Patrimoniul reprezinta contributia initiala, in cote egale a fiecarui membru fondator.
   
Art. 51 - Mijloacele financiare ale Consiliului Roman pentru Publicitate se pot constitui din urmatoarele surse:
• contributii ale membrilor fondatori;
• cotizatii anuale;
• donatii;
• sponsorizari;
• venituri provenite din alte activitati desfasurate in conformitate cu prevederile legale.
  
Art. 52 - Veniturile Consiliului Roman pentru Publicitate se folosesc pentru finantarea activitatilor prevazute in Statut aprobate de Adunarea Generala si acoperirea cheltuielilor legate de functionarea sa.

- Capitolul VII - Dizolvarea Consiliului Roman pentru Publicitate

Art. 53 - Calitatea de persoana juridica a Consiliului Roman pentru Publicitate inceteaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In cazul in care dizolvarea a fost hotarata de Adunarea Generala, lichidarea patrimoniului se face in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundatii.

- CAPITOLUL VIII - Dispozitii finale

Art. 54 - Prevederile prezentului Statut sunt redactate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.