Statutul RAC

Activitatea Consiliului se desfasoara conform Statutului. Ultima forma a acestuia a fost aprobata in Adunarea Generala din 14 decembrie 2021. Statutul a fost modificat in urma identificarii necesitatii de a ne desfasura activitatea in baza unui statut modern, conform cerintelor actuale.

 

Capitol I – Dispoziții generale

Art. 1 - Consiliul Român pentru Publicitate este o organizație profesională, neguvernamentală, non profit și independentă, având ca scop dezvoltarea în România a unei activități publicitare decente, oneste, corecte și legale.
  
Art. 2 - Asociația urmează regimul juridic prevăzut de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
  
Art. 3 - Consiliul Român pentru Publicitate este persoană juridică română și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația din România.
  
Art. 4 - Consiliul Român pentru Publicitate poate coopera, se poate asocia sau afilia cu alte organizații având scopuri similare, legal înființate în România sau în străinătate.

 

Capitolul II – Denumirea, sediul și durata

Art. 5 - Denumirea Asociației este „Consiliul Român pentru Publicitate".
  
Art. 6 - Sediul Asociației este în București, Sector 1, Str. Buzești nr. 61, Ap. 55. Sediul va putea fi schimbat în orice altă localitate din România, în baza Hotărârii Adunării Generale, adoptată în conformitate cu cerințele legislației din România. Adunarea Generală poate delega Consiliului Director această prerogativă.
  
Art. 7 - Consiliul Român pentru Publicitate se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.
  
Art. 8 - Consiliul Român pentru Publicitate funcționează în baza prezentului Statut.

 

Capitolul III – Obiectul de activitate

Art. 9 - Consiliul Român pentru Publicitate urmărește dezvoltarea activității publicitare în România, crearea și dezvoltarea - în cadrul oferit de legislația în domeniu - a unui sistem etic de autocontrol în domeniul publicității, în spiritul concurenței loiale, care să asigure protecția consumatorilor și interesul public general împotriva consecințelor negative ale publicității.
  
Art. 10 - Pentru realizarea scopului său, Consiliul Român pentru Publicitate desfășoară următoarele activități:
(a) elaborează, promovează și îmbunătățește normele de publicitate și practicile din acest domeniu;
(b) definește și codifică regulile și principiile privind publicitatea în România, elaborând Codul de Practică în Publicitate;
(c) investighează și soluționează sesizările legate de potențialele încălcări ale Codului de Practică în Publicitate; impune respectarea de către membrii săi a reglementărilor privind publicitatea în conformitate cu legile în vigoare și Codul de Practică în Publicitate;
(d) efectuează, la cerere, evaluări preliminare asupra campaniilor publicitare;
(e) reprezintă pe plan național și internațional interesele privitoare la autoreglementarea non guvernamentală în domeniul publicității;
(f) orice alte activității nemenționate mai sus, în îndeplinirea scopului Asociației.
  
Art. 11 - Obiectivele se realizează prin decizii, prin schimburi de experiență, prin publicarea de studii și articole în reviste de specialitate din țară și din străinătate sau prin orice alte mijloace stabilite de Consiliul Român pentru Publicitate.

 

Capitolul IV – Membrii Consiliului Român pentru Publicitate. Drepturi și obligații.

Art. 12 - Membru al Consiliului Român pentru Publicitate poate fi orice persoană a cărei activitate include producerea, utilizarea sau difuzarea de publicitate pe teritoriul României. Persoanele care au participat la Adunarea Generală de Constituire sunt membri fondatori.
  
Art. 13 - Membrii Consiliului Român pentru Publicitate pot fi: membri deplini și membri onorifici.
  
Art. 14 - Membrii deplini ai Consiliului Român pentru Publicitate sunt:
(a) membrii a căror activitate implica producerea de publicitate (Agenții Membre);
(b) membrii a căror activitate implica utilizarea de publicitate (Anunțători Membri);
(c) membrii a căror activitate implica difuzarea de publicitate (Membrii Media);
(d) asociațiile profesionale care își desfășoară activitatea în cadrul industriei publicitare sau în domenii legate de aceasta.
  
Art. 15 - Asociațiile profesionale si grupurile reprezentative care își desfășoară activitatea în cadrul industriei publicitare sau în domenii legate de aceasta, cât și persoanele fizice care lucrează în aceste domenii și care susțin obiectivele Asociației pot fi alese membri de onoare ai Consiliului Român pentru Publicitate ca recunoaștere a muncii lor.
  
Art. 16 - Membrii de Onoare pot participa la ședințele Adunării Generale și pot avea rol consultativ în organele Asociației, dar nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale. Membrii de Onoare sunt exceptați de la obligația de plată a contribuțiilor anuale.
  
Art. 17 - Solicitarea în vederea înscrierii în Consiliul Român pentru Publicitate se face către Consiliul Director. Cererea trebuie sa fie în formă scrisă și să fie susținută de cel puțin un Membru al Consiliului Român pentru Publicitate.
  
Art. 18 - Cererile pentru solicitarea calității de membru sunt transmise de către Secretariatul Consiliului Român pentru Publicitate tuturor membrilor Asociației. Dacă în termen de treizeci de zile calendaristice de la transmiterea acestora niciun membru al Consiliului Român pentru Publicitate nu se manifestă împotriva cererii de aderare a unui solicitant, Secretariatul va supune cererea Consiliului Director, în vederea validării cererii de aderare.
  
Art. 19 - Consiliul Director va adopta, în proxima ședință de după consultarea membrilor, o hotărâre de acordare a calității de membru al Consiliului Român pentru Publicitate solicitantului.
  
Art. 20 - Dobândirea calității de membru este condiționată suspensiv de achitarea de către noul membru a contribuției anuale, precum și de acceptarea de către acesta, în scris, sub semnătura reprezentantului desemnat, a prevederilor Statutului și Codului de Practică în Publicitate.
  
Art. 21 - Dacă în termen de treizeci de zile calendaristice de la transmiterea unei cereri de aderare către toți membrii Asociației un membru RAC se pronunță împotriva admiterii unui solicitant, cererea acestuia pentru dobândirea calității de membru va fi supusă dezbaterii și aprobării Adunării Generale.

Art. 22 - În condițiile Art. 21, Adunarea Generală poate accepta sau respinge obținerea calității de membru în Consiliul Român pentru Publicitate, prin vot. Adunarea Generală poate respinge o cerere de aderare fără a fi necesară motivarea hotărârii sale. Cel căruia i s-a respins cererea nu va mai putea adresa o nouă cerere decât după trecerea unui an de la respingerea primei cereri.

Art. 23 - Retragerea unui membru din Consiliul Român pentru Publicitate se poate face cu un preaviz de o lună adresat Consiliului Director. Preavizul va fi transmis în scris, cu confirmare de primire.

Art. 24 - Membrul care se retrage din Consiliul Român pentru Publicitate are obligația de a plăti către acesta contribuția la zi până la data la care are loc retragerea.
   
Art. 25 - Adunarea Generală poate exclude membrii Asociației în cazurile când aceștia:
a) intră în procedură de faliment;
b) întârzie cu mai mult de 3 luni achitarea cotizației sale anuale;
c) întreprind în mod repetat acțiuni ce sunt în contradicție cu scopul și activitatea Consiliului Român pentru Publicitate;
d) nu se conformează în mod repetat deciziilor Consiliului Director sau ale Adunării Generale a Consiliului Român pentru Publicitate;
e) activitatea acestora nu mai corespunde cu obiectul Asociației.
  
Art. 26 - Membrii Consiliului Român pentru Publicitate au următoarele drepturi:
a) de a participa la Adunările Generale;
b) de a vota în adunările Generale (numai membrii deplini); fiecare membru deplin are dreptul la un vot;
c) de a alege și a fi aleși (prin reprezentații săi) în organele de conducere ale Consiliului Român pentru Publicitate;
d) de a avea acces la toate informațiile și datele primite sau deținute de Consiliul Român pentru Publicitate;
e) de a controla activitatea Consiliului Român pentru Publicitate, de a analiza rapoartele privind activitatea și administrarea patrimoniului;
f) membrii care se retrag sau care au fost excluși din Consiliul Român pentru Publicitate nu au nici un drept cu privire la patrimoniul Asociației.
  
Art. 27 - Membrii Consiliului Roman pentru Publicitate au următoarele obligații:
a) de a respecta prevederile Statutului și ale Codului de Practică în Publicitate;
b) de a acționa pentru îndeplinirea obiectivelor Consiliului Român pentru Publicitate;
c) de a respecta și a duce la îndeplinire deciziile luate în conformitate cu Codul de Practică în Publicitate și prezentul Statut;
d) de a plăti în termen cotizațiile, astfel cum au fost stabilite de Consiliul Director;
e) de a pune la dispoziția Consiliului Român pentru Publicitate toate datele și informațiile necesare, în măsura în care aceasta nu afectează interesele de afaceri ale membrilor respectivi.

 

Capitolul V – Structură și organizație

Art. 28 - Organele de conducere ale Asociației sunt Adunarea Generală a membrilor Asociației, Consiliul Director si Cenzorul.
   


ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI
Art. 29 - Adunarea Generală este organismul suprem al Asociației și este constituită din toți membrii săi deplini. Fiecare membru este reprezentat, la ședințele Adunării Generale, de reprezentantul său legal sau de altă persoană împuternicită de reprezentantul legal al respectivului membru.
 
Art. 30 - Adunarea Generală este legal întrunită și poate lua decizii dacă sunt prezenți sau legal reprezentați cel puțin 1/2 din membrii deplini. Deciziile pot fi adoptate cu votul majorității membrilor prezenți sau legal reprezentați.
  
Art. 31 - Adunarea Generală Ordinară a Consiliului Roman pentru Publicitate se convoacă anual de către Consiliul Director cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită.
 
Art. 32 - Convocarea se va face în scris (e-mail, fax, scrisoare etc.) și va menționa locul, data și ora la care va avea loc ședința, precum și ordinea de zi a acesteia.
 În lipsa cvorumului prevăzut de Statut în ziua la care a fost convocată ședința, se va proceda la o a doua convocare a Adunării Generale pentru o dată care nu va depăși 7 (șapte) zile calendaristice. A doua convocare va fi transmisă în forma prevăzută de alineatul precedent.

Art. 33 - Adunarea Generală Extraordinara se întrunește de câte ori este necesar. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se va face cu cel puțin 15 de zile calendaristice înainte de data stabilită, de către Consiliul Director, la inițiativa sa, sau la propunerea în scris a cel puțin 1/3 din numărul membrilor deplini ai Asociației.
  
Art. 34 - În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării Generale figurează dizolvarea Consiliului Român pentru Publicitate, modificarea statutului sau retragerea calității de membru, Adunarea Generală este legal întrunită și poate lua decizii numai dacă sunt prezenți sau legal reprezentați cel puțin 2/3 din membrii deplin. Deciziile vor fi luate cu acordul a minimum 2/3 din numărul total al membrilor deplini prezenți sau reprezentați.
  
Art. 35 - Toate hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru membrii săi, inclusiv pentru cei care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva hotărârii respective. Deciziile sunt adoptate prin vot deschis, cu excepția cazului în care cel puțin 1/3 din numărul membrilor deplini prezenți sau reprezentați cer adoptarea deciziilor prin vot secret.
   
Art. 36 - Adunarea Generală ia decizii cu privire la următoarele probleme:
a) politica și direcțiile de acțiune pentru realizarea obiectivelor Consiliului Român pentru Publicitate;
b) alegerea membrilor Consiliului Director;
c) stabilirea atribuțiilor și competențelor Consiliului Director;
d) revocarea - individuală sau în bloc - a membrilor Consiliului Director;
e) aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli al Consiliului Român pentru Publicitate;
f) stabilirea cuantumului cotizațiilor membrilor Consiliului Român pentru Publicitate pentru anul următor pe baza propunerii Consiliului Director;
g) aprobarea rapoartelor anuale ale Cenzorului;
h) aprobarea planului anual de activitate a Consiliului Român pentru Publicitate;
i) aprobarea raportului anual de activitate a Consiliului și a bilanțului contabil;
j) numirea Cenzorului și fixarea remunerației acestuia;
k) primirea (în condițiile art. 21) și excluderea membrilor în/din Asociație în conformitate cu prevederile Statutului;
l) dizolvarea și lichidarea Consiliului Român pentru Publicitate;
m) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
n) adoptarea și modificarea Codului de Practică în Publicitate;
o) aprobarea cooperării, asocierii sau afilierii cu alte organizații cu scopuri similare;
p) înființarea de filiale.
  


CONSILIUL DIRECTOR
Art. 37 - Consiliul Director este organul executiv al Consiliului Român pentru Publicitate și asigură desfășurarea activității acestuia în perioada dintre două Adunări Generale. Acționează pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor Consiliului Român pentru Publicitate și a hotărârilor Adunării Generale.
  
Art. 38 - Membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală dintre reprezentanții membrilor Asociației. Numărul membrilor Consiliului Director este de 7, dintre care un președinte, un vicepreședinte și un trezorier.
 
Art. 39 - Consiliul Director poate lua decizii dacă sunt prezenți majoritatea membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de egalitate, votul președintelui este decisiv.
 
Art. 40 - Membrii Consiliului Director răspund solidar față de Consiliul Român pentru Publicitate în ceea ce privește gestionarea patrimoniului Asociației, precum și modul de îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.
 
Art. 41 - Consiliul Director are următoarele atribuții:
g) alege președintele, vice-președintele și trezorierul Consiliului Director
h) numește personalul executiv al Asociației și îi stabilește atribuțiile,
i) aduce la îndeplinire deciziile Adunării Generale;
j) adoptă măsurile necesare realizării obiectivelor Consiliului Român pentru Publicitate, în măsura în care aceste măsuri nu sunt de competența Adunării Generale;
k) convoacă ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale;
l) întocmește proiectul de program anual de activitate, bugetul anual de venituri și cheltuieli pe care le supune aprobării Adunării Generale;
m) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil;
n) propune Adunării Generale admiterea și excluderea de membri;
o) aprobă donațiile făcute Consiliului Român pentru Publicitate;
p) stabilește salariul și atribuțiile personalului angajat;
q) angajează și concediază personalul angajat;
r) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
s) orice alte atribuții delegate de către Adunarea Generală.
 
Art. 42 - Membrii Consiliului Director sunt aleși pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În cazul în care un post devine vacant, acesta va fi ocupat prin alegerea unui nou membru, până la expirarea mandatului în curs.
  
Art. 43 - Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată la 4 luni la sediul Consiliului Român pentru Publicitate.
  
Art. 44 - Consiliul Director poate înființa comitete pentru rezolvarea unor probleme de specialitate și numește membrii și președinții acestora. Calitatea de membru al unui astfel de comitet nu este condiționată de calitatea de membru al Asociației.
 
Art. 45 - Președintele Consiliului Director. Președintele Consiliului Director asigură managementul Asociației, în conformitate cu puterile acordate de Adunarea Generală și/sau de Consiliul Director. Președintele va acționa strict în limitele puterilor conferite, fiind personal și pe deplin răspunzător pentru orice act exercitat cu depășirea limitelor puterilor conferite. Președintele Consiliului Director reprezintă și poate angaja Asociația în relațiile cu terții, în limitele conferite de Hotărârile Adunării Generale, adoptate în acest sens.

Art. 46Persoanele care au îndeplinit funcția de Președinte al Consiliului Director devin, la data încetării acestei funcții, consilieri onorifici ai Consiliului Director, în considerarea experienței dobândite în exercitarea anterioară a funcției, putând participa de drept la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.
  
Art. 47 - Vice-președintele Consiliului Director. Vicepreședintele exercită toate atribuțiile președintelui Consiliului Director, având toate drepturile și obligațiile acestuia, în perioada în care președintele lipsește sau este indisponibil.
  
Art. 48 - Trezorierul asigură funcționarea, din punct de vedere financiar, în bune condiții a Asociației prin urmărirea colectării și administrării fondurilor Asociației, precum și a constituirii și administrării patrimoniului acesteia. Are drept de semnătură în bancă.
 
Art. 49 - Personalul Executiv. Personalul executiv – Directorul si Secretarul Executiv au calitatea de angajați și asigură conducerea operativă a Asociației. Atribuțiile Directorului și Secretarului Executiv vor fi precizate în anexa la contractul individual de muncă (fișa postului).
 
Art. 50 - Adunarea Generală va numi un cenzor, care trebuie sa fie un contabil autorizat, în conformitate cu prevederile legii. Cenzorul va întocmi anual pentru Adunarea Generală un raport privind activitățile financiare ale Asociației și va avea atribuțiile stabilite de O.G. nr. 26/2000.

 

Capitolul VI – Veniturile Consiliului Român pentru Publicitate

Art. 51 - Patrimoniul inițial al Consiliului Român pentru Publicitate este de 1.000 lei. Patrimoniul reprezintă contribuția inițială, în cote egale a fiecărui membru fondator.
  
Art. 52 - Mijloacele financiare ale Consiliului Romîn pentru Publicitate se pot constitui din următoarele surse:
• contribuții ale membrilor fondatori;
• cotizații anuale;
• donații;
• sponsorizări;
• venituri provenite din alte activități desfășurate în conformitate cu prevederile legale.
 
Art. 53 - Veniturile Consiliului Român pentru Publicitate se folosesc pentru finanțarea activităților prevăzute în Statut aprobate de Adunarea Generală și acoperirea cheltuielilor legate de funcționarea sa.

 

Capitolul VII – Dizolvarea Consiliului Român pentru Publicitate

Art. 54 - Calitatea de persoană juridică a Consiliului Român pentru Publicitate încetează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul în care dizolvarea a fost hotărâtă de Adunarea Generală, lichidarea patrimoniului se face în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații.

 

Capitolul VIII – Dispoziții finale

Art. 55 - Prevederile prezentului Statut sunt redactate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.